Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012

Χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας (ΠΕΙ)

Τι είχες Γιάννη; Τι είχα πάντα...!

Πάλι νομοθετούμε για το χθές... με τις ευλογίες της Ομοσπονδίας(;) Σε βάρος της Οδικής Ασφάλειας...!

Το σχέδιο για την Υ.Α.:

Καθορισμός της διαδικασίας και των αναγκαίων λεπτομερειών για την έγκριση σχολών/κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων (ΠΕΙ), την έγκριση διενέργειας προγραμμάτων περιοδικής κατάρτισης, τις υποχρεώσεις και τον έλεγχο αυτών και λοιπές λεπτομέρειες, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 74/2008 (Α΄ 112) όπως ισχύει.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ
...................................................................................................
Παπάγου 2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α. Της παρ. 9 του άρθρου 7 του π.δ. 74/2008 (Α΄112) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2003 “σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 3820/1985 του Συμβουλίου και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συμβουλίου’’, όπως αυτή η οδηγία τροποποιήθηκε με τις οδηγίες 2004/66/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2004 και 2006/103/ΕΚ της 20ης Νοεμβρίου 2006»
β. Της παρ.2 του άρθρου 9 του ν.3897/2010 (Α΄ 208) «Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και βελτίωση του θεσμού του τεχνικού ελέγχου οχηματών για την προαγωγή της Οδικής Ασφαλείας και την προστασία περιβάλλοντος, κύρωση Σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις» που τροποποιεί- συμπληρώνει το π.δ. 74/2008
γ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/05 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας» (Α 98).
2. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας και των αναγκαίων λεπτομερειών για την έγκριση των Σχολών / Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επιβατών και Εμπορευμάτων, την έγκριση διενέργειας προγραμμάτων περιοδικής κατάρτισης, τις υποχρεώσεις και τον έλεγχο αυτών, την αναγνώριση των βεβαιώσεων παρακολούθησης του προγράμματος περιοδικής κατάρτισης , το χρονοδιάγραμμα υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών από τους οδηγούς, ώστε η εκπαίδευσή των να ανταποκρίνονται προς τις ισχύουσες διατάξεις του π.δ. 74/2008.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ – ΣΧΟΛΕΣ/ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΙΣΗΣ ΠΕΙ
Άρθρο 1
Χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας (ΠΕΙ)
1. Αναγκαία προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών είναι η Πιστοποίηση Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) που αποδεικνύεται με την καταχώρηση στη στήλη 12 σε ισχύουσες άδειες οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» και της ημερομηνίας λήξης ισχύος ΠΕΙ δίπλα στην κατηγορία Δ1 ή Δ ή Δ+Ε / Γ1 ή Γ ή Γ+Ε από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας (Υ.Μ.Ε.Π.Ε.) όπως προβλέπεται στο π.δ. 74/2008 (Α΄112).
2. Η ισχύς του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας οδηγού οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών είναι πέντε (5) έτη και ανανεώνεται εφόσον παρακολουθήσει επιτυχώς ο οδηγός το κατάλληλο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης σύμφωνα με το π.δ. 74/2008 (Α΄112) και τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις της παρούσας απόφασης (περιοδική κατάρτιση).
3. Η οργάνωση των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων γίνεται από Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (Σ.Ε.ΚΑ.Μ.) ή Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.) ή Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) ή Εκπαιδευτικά Κέντρα Συγκοινωνιακών Φορέων (Ε.ΚΕ.ΣΥ.Φ) για τους εργαζόμενους οδηγούς του συγκεκριμένου συγκοινωνιακού φορέα, σύμφωνα με το π.δ. 74/2008 (Α΄112) όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 9 του ν. 3897/2010 (Α΄ 208) και με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα απόφαση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΩΝ/ΚΕΝΤΡΩΝ
Άρθρο 2 Έγκριση λειτουργίας Σχολών / Κέντρων ΠΕΙ
1. Έγκριση λειτουργίας Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΠΕΙ χορηγείται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και σε Οργανισμούς ή Επιχειρήσεις του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται και η επαγγελματική κατάρτιση. Η έγκριση λειτουργίας χορηγείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Υ.Μ.Ε.Π.Ε. του τόπου στον οποίο βρίσκεται η έδρα της Σχολής.
2. Για τη χορήγηση έγκρισης λειτουργίας Σχολής/Κέντρου υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο (φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή οργανισμού), αίτηση στην αρμόδια Υ.Μ.Ε.Π.Ε, η οποία συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά :
α. Κάτοψη υπογεγραμμένη από αρμόδιο μηχανικό των χώρων της Σχολής/Κέντρου. Οι χώροι διευθετούνται είτε σε ένα, είτε σε περισσότερους ορόφους του ίδιου κτηρίου ή σε όμορα κτήρια

3
προκειμένου για ισόγεια κτίσματα. Η διαμόρφωση του χώρου πρέπει να εξασφαλίζει αίθουσα κατάλληλη για διδασκαλία και να διαθέτει καλό φυσικό αλλά και ομοιόμορφο τεχνητό φωτισμό, επαρκή αερισμό, θέρμανση και ηχομόνωση, γραφείο και τουαλέτα. Σε κάθε περίπτωση η αναλογούσα επιφάνεια σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας ικανοποιεί τη σχέση 1,5 m2/άτομο, από όπου προκύπτει και ο μέγιστος αριθμός των εκπαιδευομένων, στρογγυλοποιημένος στην μικρότερη ακεραία μονάδα.
β. Τίτλο κυριότητας ή συμφωνητικό μίσθωσης του παραπάνω χώρου, από όπου προκύπτει η επιφάνεια του χώρου της σχολής και η χρήση αυτού για Σχολή/Κέντρου.
γ. Βεβαίωση της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας ότι πρόκειται για χώρο κύριας χρήσης.
δ. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας για εκπαιδευτήριο από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, ή σχετικής βεβαίωσής της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
ε. Δήλωση του ν. 1599/86 ότι η Σχολή/Κέντρο διαθέτει κατάλληλα εποπτικά μέσα διδασκαλίας (όπως πίνακα, Projector), τα μέσα για την πρακτική εκπαίδευση (όπως πυροσβεστήρες, κουτί και υλικά πρώτων βοηθειών, κατάλληλο γιλέκο). Επίσης στη δήλωση θα περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου που θα εκτελεί τα καθήκοντα του Διευθυντή Σπουδών της Σχολής/Κέντρου (Ονοματεπώνυμο, Πτυχίο ή Δίπλωμα, Ειδικότητα, Δ/νση Κατοικίας, Αρ. Αστυνομικής Ταυτότητας, Α.Φ.Μ.). στ. Επικυρωμένο αντίγραφο Πτυχίου ή Διπλώματος ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμου αναγνωρισμένης σχολής της αλλοδαπής ή της ισχύουσας άδειας εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών, του Διευθυντή Σπουδών.
ζ. Βιογραφικό σημείωμα του Δ/ντη Σπουδών από το οποίο να αποδεικνύονται με συνημμένα οποιαδήποτε παραστατικά στοιχεία οι γνώσεις του στα θέματα που σχετίζονται με τις απαιτήσεις για την επιμόρφωση και την κατάρτιση, σύμφωνα με το παράρτημα Ι του π.δ/τος 74/08. Όσον αφορά τους Δ/ντες Σπουδών Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε., Σ.Ε.ΚΑ.Μ. και τους Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών παρέλκει η υποβολή των προαναφερομένων παραστατικών.
η. Αντίγραφα αδειών οδήγησης του Δ/ντη Σπουδών, τουλάχιστον κατηγορίας Γ ή Δ. Η κατηγορία Β των προαναφερομένων αδειών οδήγησης πρέπει να έχει αποκτηθεί τουλάχιστον ένα (1) έτος πριν την ημερομηνία αίτησης για άδεια λειτουργίας σχολής ΠΕΙ .
θ. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης του Δ/ντη Σπουδών, από το οποίο θα προκύπτει ότι δεν έχει υποπέσει σε αδίκημα των διατάξεων του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αυτός κυρώθηκε με τον ν. 3528/07 (Α΄ 26), όπως ισχύει κάθε φορά.
ι. Ονομαστική κατάσταση του διδακτικού προσωπικού της Σχολής/Κέντρου που αποτελείται από δύο τουλάχιστον μέλη, ένα εκ των οποίων μπορεί να είναι ο Δ/ντης Σπουδών.
Τα προσόντα του διδακτικού προσωπικού είναι τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους στ, ζ και η του παρόντος άρθρου και αποδεικνύονται με υποβολή των αντίστοιχων παραστατικών όπως και για τον Δ/ντη Σπουδών.
Σε περίπτωση πρόσληψης νέου διδακτικού προσωπικού απαιτείται προηγουμένως, έγκριση της αρμόδιας Υ.Μ.Ε.Π.Ε. αναφορικά με τα τυπικά του προσόντα που αναφέρονται ανωτέρω και υποβολή των σχετικών παραστατικών στοιχείων.
κ. Στην περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλεται και επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού, στο οποίο ρητά αναφέρεται στους σκοπούς του και η επαγγελματική κατάρτιση των οδηγών οχημάτων για τη μεταφορά επιβατών/εμπορευμάτων (ΠΕΙ).
λ. Επιπρόσθετα των ανωτέρω τα Εκπαιδευτικά Κέντρα Συγκοινωνιακών Φορέων (Ε.ΚΕ.ΣΥ.Φ.) υποβάλλουν στοιχεία (όπως καταστάσεις προσωπικού) από τα οποία να προκύπτει ότι ο αριθμός των απασχολούμενων οδηγών υπερβαίνει τους τριακόσιους (300).
μ. Στο πλαίσιο διαδικασίας επιλογής εκπαιδευτών, πέραν των Δ/ντων Σπουδών Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε., Σ.Ε.ΚΑ.Μ. και των Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών που έχουν ήδη εκπαιδευτική και διδακτική εμπειρία, πρέπει οι υπόλοιποι εκπαιδευτές να αποδεικνύουν με υποβολή σχετικών βεβαιώσεων ή άλλων στοιχείων ότι διαθέτουν διδακτική και παιδαγωγική ικανότητα.
3. Σε περίπτωση που ορισμένα δικαιολογητικά υπάρχουν στην υπηρεσία στο αντίστοιχο φάκελλο λειτουργούσας σχολής (ΚΕ.ΘΕ.Υ.Ο., Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε., Σ.Ε.ΚΑ.Μ. κλπ) φωτοαντίγραφα αυτών
4
μεταφέρονται στο νέο φάκελλο που αφορά τη σχολή ΠΕΙ. Όταν πρόκειται να χρησιμοποιήσει τους ίδιους χώρους, υποβάλλει δήλωση περί αυτού και παρέλκει η υποβολή της κάτοψης του χώρου. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον διαπιστωθεί στο υπάρχον σχέδιο, ότι καλύπτονται οι απαιτήσεις της παρούσας απόφασης, δεν διενεργείται η επιθεώρηση που καθορίζεται στην παρακάτω παράγραφο 4. Αυτή δε πραγματοποιείται κατά τον 1ο έλεγχο που περιγράφεται στο άρθρο 3 της παρούσας.
4. Μετά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, διενεργείται επιθεώρηση από επιτροπή δύο (2) τεχνικών υπαλλήλων της αρμόδιας Υ.Μ.Ε.Π.Ε. ή και Δ.ΚΤΕΟ, στον χώρο της σχολής/κέντρου και εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις, εγκρίνεται η λειτουργία Σχολής/Κέντρου στο όνομα του φυσικού ή νομικού προσώπου. Στην χορηγούμενη έγκριση λειτουργίας αναφέρονται και τα πλήρη στοιχεία του υπευθύνου Διευθυντή Σπουδών με μνεία των τυπικών του προσόντων, αλλά και του μεγίστου αριθμού των εκπαιδευομένων σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας. (Υπόδειγμα I).
5. Η έγκριση της Σχολής/Κέντρου κοινοποιείται απαραιτήτως στην οικεία Δ.Ο.Υ. (όπου έχει έδρα η Σχολή), στην αρμόδια Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας και στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών (ΣΕΕΥΜΕ) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
6. Στους χώρους όπου δραστηριοποιείται η σχολή για ΠΕΙ, δεν δύναται να συνυπάρξει άλλη δραστηριότητα εκτός από λειτουργία Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ), Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.), Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) και υπό την προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύεται η λειτουργία της και δεν συμπίπτουν χρονικά τα προγράμματα εκπαίδευσης όταν οι σχολές χρησιμοποιούν τις ίδιες αίθουσες διδασκαλίας.
7. Τροποποίηση της έγκρισης λειτουργίας : α.- Χορήγηση νέας έγκρισης λειτουργίας με κατάργηση της προηγούμενης , απαιτείται σε περίπτωση : i) Αλλαγής του φυσικού ή νομικού προσώπου στο οποίο έχει χορηγηθεί η έγκριση
ii) Μεταστέγασης ή επέκτασης της Σχολής
iii) Αλλαγής του Δ/ντη Σπουδών της Σχολής κατόπιν υποβολής των αντίστοιχων δικαιολογητικών και τηρουμένων των διαδικασιών που προβλέπονται σε προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου. β.- Εάν μία εκ των λοιπών, πέραν των ανωτέρω, προϋποθέσεων υπό τις οποίες χορηγήθηκε η έγκριση λειτουργίας παύει να ισχύει, υποβάλλονται νέα δικαιολογητικά για τα στοιχεία που μεταβλήθηκαν και εφόσον ελεγχθούν εγκρίνονται από την αρμόδια Υ.Μ.Ε.Π.Ε., στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται νέα έγκριση λειτουργίας.
γ.- Η αντικατάσταση του Διευθυντή Σπουδών, ή του διδακτικού προσωπικού γνωστοποιείται στην αρμόδια Υ.Μ.Ε.Π.Ε. (με ονοματεπώνυμα και λοιπά στοιχεία και προσόντα των νέων προσώπων). Σε περίπτωση που ο Διευθυντής Σπουδών αποχωρήσει, δύναται να αντικατασταθεί από οποιονδήποτε άλλο μέλος του διδακτικού προσωπικού, που διαθέτει η Σχολή, είτε άλλο πρόσωπο που καλύπτει τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου και η αρμόδια Υ.Μ.Ε.Π.Ε. χορηγεί νέα έγκριση λειτουργίας κοινοποιώντας την όπως προβλέπεται. Οταν ο Διευθυντής Σπουδών της Σχολής έχει αποχωρήσει ή απουσιάζει, δύναται να αναπληρωθεί προσωρινά και μέχρι τρεις μήνες από οποιοδήποτε άλλο μέλος του διδακτικού προσωπικού, που διαθέτει η σχολή, γνωρίζοντας άμεσα αυτό εγγράφως στην αρμόδια Υ.Μ.Ε.Π.Ε.. Για κάθε περίπτωση η Σχολή δεν μπορεί να εκπαιδεύει ούτε να δηλώνει υποψηφίους οδηγούς, εφόσον δεν έχει ενημερωθεί έγκαιρα η αρμόδια Υ.Μ.Ε.Π.Ε. ή εφόσον δεν καλύπτονται οι όροι λειτουργίας
Άρθρο 3 Εποπτεία και Έλεγχος Σχολών/Κέντρων ΠΕΙ
5
1. Ο έλεγχος και η εποπτεία των Σχολών/Κέντρων διενεργείται από επιτροπές αποτελούμενες από δύο (2) υπαλλήλους της αρμόδιας Περιφέρειας που ανήκει η σχολή και κυρίως από υπαλλήλους της Υ.Μ.Ε.Π.Ε. και Δ.ΚΤΕΟ, που ορίζονται από τον Περιφερειάρχη. Σε κάθε περιφέρεια ορίζεται ικανός αριθμός υπαλλήλων ανάλογα με τον αριθμό των λειτουργούντων σχολών /κέντρων που να επιτρέπει τον έλεγχο κάθε σχολής/κέντρου σε κάθε διδακτική περίοδο που εγκρίνεται. Ο ορισμός είναι ετήσιος και περιλαμβάνει ένα κατάλογο από τους διαθέσιμους υπαλλήλους των υπηρεσιών της Περιφέρειας. Η σύνθεση κάθε επιτροπής γίνεται από τον Γενικό Δ/ντη Μεταφορών και Επικοινωνιών, πρέπει να περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον τεχνικό υπάλληλο, να ορίζει τις ελεγχόμενες σχολές/κέντρα και να γνωρίζει στα μέλη των επιτροπών τα εγκεκριμμένα προγράμματα των σχολών/κέντρων, με τις ώρες λειτουργίας των. Η εκπαίδευση – ενημέρωση των ανωτέρω υπαλλήλων αποτελεί ευθύνη της αρμόδιας Υ.Μ.Ε.Π.Ε..
2. Έργο της προαναφερόμενης επιτροπής είναι η διενέργεια ελέγχου σε κάθε διδακτική περίοδο, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα της σχολής/κέντρου. Συγκεριμένα η επιτροπή ελέγχει τη διατήρηση των όρων και προϋποθέσεων βάσει των οποίων χορηγήθηκε η έγκριση λειτουργίας της Σχολής ΠΕΙ, την υλοποίηση από τη Σχολή των εγκεκριμμένων προγραμμάτων, τον έλεγχο και την καταγραφή των παρόντων και των απόντων στο παρουσιολόγιο, σε συνδυασμό με αυτούς που είναι εγγεγραμμένοι στο εγκεκριμμένο πρόγραμμα της Σχολής την περίοδο αυτή, δηλαδή με τους εγγεγραμμένους στην κατάσταση του εδαφίου 2 της παραγράφου 1 του παρακάτω άρθρου 4. Το προαναφερόμενο έργο δύναται να πραγματοποιείται οποιαδήποτε χρονική περίοδο του εικοσιτετραώρου ακόμη και τις αργίες εφόσον έχει εγκριθεί αντίστοιχα για τη χρονική αυτή περίοδο πρόγραμμα εκπαίδευσης της Σχολής. Η επιτροπή συντάσσει έκθεση ελέγχου με τις διαπιστώσεις της και τα ονόματα των εκπαιδευομένων που παρακολουθούσαν το πρόγραμμα την οποία υποβάλλει στον αρμόδιο Δ/ντη της Υ.Μ.Ε.Π.Ε. και Γεν. Δ/ντη της Περιφερειακής Ενότητας. (Υπόδειγμα IV)
3. Οι σχολές/κέντρα ΠΕΙ παρέχουν στα μέλη των επιτροπών διενέργειας ελέγχου χωρίς καθυστέρηση και στα πλαίσια των αναλογικών τους υποχρεώσεων, τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση των ελέγχων.
4. Η αρμόδια Υ.Μ.Ε.Π.Ε. κάθε τρείς μήνες διαβιβάζει σε ηλεκτρονική μορφή στην αρμόδια Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας και στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών (ΣΕΕΥΜΕ) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατάσταση με τις πραγματοποιηθείσες αυτοψίες (ελέγχους), τα τυχόν ευρήματα – τις αποκλίσεις – τα προβλήματα, τα συμπεράσματα – τα σχόλια και τις τυχόν προτάσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Άρθρο 4
Σύνταξη και έγκριση προγραμμάτων κατάρτισης
1. Οι Σχολές συντάσσουν αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης το οποίο υποβάλλουν για έγκριση στις αρμόδιες Υ.Μ.Ε.Π.Ε., τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, πριν την ημερομηνία έναρξης του κάθε προγράμματος κατάρτισης. Η έγκριση του προγράμματος πρέπει να γίνεται εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από τις ανωτέρω Υπηρεσίες.
Το ανωτέρω αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης περιλαμβάνει την ημερομηνία και ώρα διδασκαλίας κατά μάθημα και αναφέρει για κάθε μάθημα και ώρα διδασκαλίας το διδάσκοντα καθηγητή, τον τυχόν αναπληρωτή του, τον αριθμό και το ονοματεπώνυμο των συμμετεχόντων καθώς και τα απαιτούμενα διαλείμματα προκειμένου να εγκριθεί.
6
2. Τροποποίηση του προγράμματος κατάρτισης του παρόντος άρθρου επιτρέπεται μόνο σε ότι αφορά το χρόνο διεξαγωγής του και ύστερα από έγκαιρη ενημέρωση και έγκριση της αρμόδιας Υ.Μ.Ε.Π.Ε., ενώ σε περίπτωση ελλειπούς παρακολούθησης εκ μέρους του οδηγού του εγκεκριμμένου προγράμματος πρέπει αυτός να ολοκληρώσει όλες τις θεματικές ενότητες την επόμενη εκπαιδευτική περίοδο.
Άρθρο 5
Εγγραφή στη Σχολή
1. Για την εγγραφή στη Σχολή ο οδηγός πρέπει να υποβάλλει φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου του, φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Δ1 ή Δ ή Δ+Ε ή Γ1 ή Γ ή Γ+Ε και αίτηση στην οποία δηλώνει : τη διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας – διαμονής του και την κατηγορία πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης που επιθυμεί να αποκτήσει ή να ανανεώσει (λεωφορείου/φορτηγού).
β. Για την παρακολούθηση Προγράμματος Κατάρτισης για ανανέωση πιστοποιητικού υποβάλλεται και φωτοαντίγραφο του ισχύοντος Πιστοποιητικού που κατέχει. Τα φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών που υποβάλλονται ελέγχονται από τον υπεύθυνο της Σχολής που τα παραλαμβάνει, ύστερα από σύγκριση με τα στοιχεία των πρωτοτύπων που επιδεικνύει ο οδηγός.
2. Δικαίωμα εγγραφής στη Σχολή, για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης για την απόκτηση ή την ανανέωση πιστοποιητικού έχουν και οι αλλοδαποί οδηγοί, κάτοχοι κοινοτικής άδειας οδήγησης αντίστοιχης κατηγορίας. Όσον αφορά την ανανέωση πρέπει να είναι κάτοχοι ελληνικού ή κοινοτικού πιστοποιητικού.
Για το σκοπό αυτό πρέπει να υποβάλλουν στη Σχολή τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και φωτοαντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής πολίτη της ένωσης ή εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής της ένωσης, για πολίτες της Ε.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 106/07 (Α΄135) όπως αυτό ισχύει ή φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής ή της άδειας εργασίας, εφόσον είναι πολίτης τρίτου κράτους εκτός Ε.Ε
3. Η Σχολή τηρεί υποχρεωτικά ειδικό βιβλίο «Μητρώο Μαθητών», στο οποίο καταχωρίζονται με τη σειρά εγγραφής στη σχολή (αύξων αριθμός) τουλάχιστον τα εξής στοιχεία : α. Ονοματεπώνυμο β. Πατρώνυμο γ. Δ/νση Κατοικίας δ. Αριθμός αδείας οδήγησης ε. Κατηγορία πιστοποιητικού που επιθυμεί ή που κατέχει στ. Περίοδος προγράμματος εκπαίδευσης που εντάσσεται
Άρθρο 6
Παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης
1. Οι οδηγοί που έχουν εγγραφεί στη Σχολή πρέπει να παρακολουθήσουν το αντίστοιχο, με τη κατηγορία του πιστοποιητικού που επιθυμούν να αποκτήσουν - ανανεώσουν, πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης που έχει καταρτισθεί από τη σχολή και έχει εγκριθεί από την αρμόδια Υ.Μ.Ε.Π.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας.
2. Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης συναρτάται με το είδος του οχήματος (λεωφορείο, φορτηγό). Η ύλη του κάθε προγράμματος κατάρτισης αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του π.δ. 74/08 (Α΄112) και αναλυτικά στα αντίστοιχα εγχειρίδια των ΠΕΙ λεωφορείων/φορτηγών.
7
3. Η παρακολούθηση του κάθε προγράμματος κατάρτισης πραγματοποιείται στην ίδια σχολή και πρέπει να ολοκληρώνεται σε μία (1) ή δύο (2) το πολύ συνεχόμενες εκπαιδευτικές περιόδους που δεν υπερβαίνουν τους έξι (6) μήνες οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 4, της παρούσας, στη διάρκεια των οποίων ο οδηγός πρέπει να ολοκληρώσει όλες τις θεματικές ενότητες του αντίστοιχου εγκεκριμμένου προγράμματος με ευθύνη του Δ/ντη Σπουδών της Σχολής. Σε αντίθετη περίπτωση ο υποψήφιος οδηγός υποχρεούται στην εξ αρχής παρακολούθηση.
4. Κάθε σχολή τηρεί υποχρεωτικά «Παρουσιολόγιο» στο οποίο καταγράφονται πριν την έναρξη του κάθε μαθήματος : α. Το μάθημα κατάρτισης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα της Σχολής. β. Το ονοματεπώνυμο του διδάσκοντα και κατάλληλο χώρο για να υπογράψει. γ. Την ημερομηνία και την ώρα έναρξης και λήξης του μαθήματος. δ. Τα ονοματεπώνυμα των εκπαιδευομένων, με αύξοντα αριθμό και παραπλεύρως κατάλληλο χώρο όπου και υπογράφουν οι παρόντες. Οι τυχόν απόντες σημειώνονται από τον διδάσκοντα. (Υπόδειγμα ΙΙ) Το «Παρουσιολόγιο» αρχειοθετείται και φυλάσσεται με ευθύνη της Σχολής, τουλάχιστον για μία διετία.
Άρθρο 7
Παραστατικά παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης
1. α) Οι Σχολές μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, εγγράφουν σε καταστάσεις τα πλήρη στοιχεία των υποψηφίων που ολοκλήρωσαν την εκπαίδευση (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής ή άδειας εργασίας, αριθμός και κατηγορία άδειας οδήγησης, ταχυδρομική διεύθυνση, ώρες φοίτησης, περίοδο φοίτησης και υπογραφή του υποψηφίου). Οι υποψήφιοι αναγράφονται με αλφαβητική σειρά, ανά κατηγορία πιστοποιητικού (λεωφορείων, φορτηγών), ξεχωριστά για αρχική χορήγηση, και ανανέωση. Στην τελευταία περίπτωση τα στοιχεία των προαναφερομένων καταστάσεων συμπληρώνονται με το είδος του πιστοποιητικού που κατέχουν, τον αριθμό του, την υπηρεσία που το εξέδωσε και την ημερομηνία λήξης του. β) Οι οδηγοί που δεν ολοκληρώσουν την απαιτούμενη και προγραμματισμένη εκπαίδευση του εγκεκριμμένου προγράμματος εγγράφονται σε διαφορετική κατάσταση και δίπλα τα μαθήματα που δεν παρακολούθησαν. Οι οδηγοί αυτοί πρέπει να ολοκληρώσουν όλο το κύκλο της εκπαίδευσή τους εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία αρχικής συμμετοχής στο πρόγραμμα της επαγγελματικής κατάρτισης που συμμετέχουν, σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούνται στην αντίστοιχη αρχική επανεκπαίδευση. Η κατάσταση αυτή φυλάσσεται στο αρχείο της σχολής για μία τουλάχιστον διετία.
2. Οι καταστάσεις της προηγούμενης παραγράφου 1(α), υποβάλλονται στην αρμόδια Υ.Μ.Ε.Π.Ε., που έχει έδρα η σχολή και στις αρμόδιες Υ.Μ.Ε.Π.Ε. που έχει την μόνιμη κατοικία ο εκπαιδευόμενος οδηγός κατά περίπτωση, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης και όλες οι σελίδες είναι υπογεγραμμένες από τον Δ/ντη Σπουδών, ο οποίος στην τελευταία σελίδα δηλώνει ότι :
«Οι καταστάσεις αυτές περιλαμβάνουν τους οδηγούς που παρακολούθησαν Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Σχολή ………….. της οποίας είμαι Διευθυντής Σπουδών. Οι υπόψη οδηγοί πληρούν τις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις προϋποθέσεις και τους χορηγήθηκε βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης, προκειμένου να εφοδιασθούν από την αρμόδια υπηρεσία το σχετικό Π.Ε.Ι.». (Υπόδειγμα ΙΙΙ)
3. Οι οδηγοί υποβάλλουν στην Υ.Μ.Ε.Π.Ε. της μόνιμης κατοικίας τους, την βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης μαζί με την σχετική αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία προκειμένου να εφοδιασθεί με το ΠΕΙ πενταετούς ισχύος από την ημερομηνία χορήγησης της προαναφερθείσας βεβαίωσης. Η ανωτέρω διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός της
8
ισχύος της πενταετίας, σε αντίθετη περίπτωση ο οδηγός ακολουθεί την νέα εκπαίδευση περιοδικής κατάρτισης.
4. Μετά την υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια Υ.Μ.Ε.Π.Ε. και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις η υπηρεσία προωθεί άμεσα τη διαδικασία έκδοσης Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού ή τη σήμανση στην άδεια οδήγησης του κοινοτικού κωδικού αριθμού «95», σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 8 του π.δ. 74/08 και των υ.α. 72048/9666/08/9-2-2009 (Β΄ 216) και 49522/6046/17-9-2009 (Β΄2024) όπως ισχύουν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ –
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
Άρθρο 8
Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης
Κύριος σκοπός της κατάρτισης είναι να καταστήσει τους οδηγούς ενήμερους για το κανονιστικό πλαίσιο μεταφορών, για τους κινδύνους που υπάρχουν κατά τη μεταφορά των επιβατών / εμπορευμάτων και να τους δώσει τις βασικές απαραίτητες πληροφορίες για την ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων να συμβεί κάποιο ατύχημα, να είναι ικανοί να πάρουν τα αναγκαία μέτρα για την προσωπική τους ασφάλεια, την ασφάλεια τρίτων προσώπων καθώς επίσης και για το περιβάλλον.
Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ανάλογα με το είδος του οχήματος ή την κατηγορία άδειας οδήγησης (Λεωφορείο ή Δ1, Δ, Δ+Ε – Φορτηγό ή Γ1, Γ, Γ+Ε) διακρίνονται ως ακολούθως :
1. Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για μεταφορά επιβατών (ΠΕΙ Λεωφορείων) που
περιλαμβάνουν : α. Πρόγραμμα κατάρτισης για οδηγούς κατόχους άδεια οδήγησης πρίν την 10η Σεπτεμβρίου 2008
(πρώτη εκπαίδευση) β. Πρόγραμμα κατάρτισης για οδηγούς κατόχους άδεια οδήγησης μετά την 10η Σεπτεμβρίου 2008
(περιοδική εκπαίδευση), οι οποίοι είναι ήδη κάτοχοι ΠΕΙ.
2. Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για μεταφορά εμπορευμάτων (ΠΕΙ Φορτηγών) που
περιλαμβάνουν : α. Πρόγραμμα κατάρτισης για οδηγούς κατόχους άδεια οδήγησης πρίν την 10η Σεπτεμβρίου 2009
(πρώτη εκπαίδευση) β. Πρόγραμμα κατάρτισης για οδηγούς κατόχους άδεια οδήγησης μετά την 10η Σεπτεμβρίου 2009
(περιοδική εκπαίδευση), οι οποίοι είναι ήδη κάτοχοι ΠΕΙ.
3. Τα ανωτέρω προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης είναι δυνατόν να είναι κοινά για τα ίδια εκπαιδευόμενα μαθήματα και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2α, του άρθρου 2 της παρούσας.
4. Επαναληπτικά εκπαιδευτικά προγράμματα (περιοδική κατάρτιση) διενεργούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα (πενταετία) και έχουν σκοπό να ενημερώνουν τους οδηγούς οχημάτων μεταφοράς επιβατών / εμπορευμάτων, για τα νεώτερα δεδομένα που υπάρχουν αναφορικά με τις μεταφορές αυτές. Καλύπτει νέες τεχνικές, νομικά θέματα και τις νεώτερες εξελίξεις σχετικά με τις μεταφορές, την οδήγηση και τα οχήματα γενικά. Ο οδηγός υποχρεούται στο έτος πριν την ημερομηνία λήξης του Πιστοποιητικού του να παρακολουθήσει επιτυχώς τα αντίστοιχα επαναληπτικά εκπαιδευτικά προγράμματα προκειμένου να παραμένει σε ισχύ το πιστοποιητικό του για μια ακόμη πενταετία. Στον οδηγό που παρακολούθησε επιτυχώς τα αντίστοιχα επαναληπτικά εκπαιδευτικά προγράμματα μετά την ημερομηνία λήξης του Πιστοποιητικού του , θα του χορηγείται νέο ΠΕΙ με ημερομηνία έναρξης την τελευταία ημερομηνία του
9
εγκεκριμμένου προγράμματος εκπαίδευσης που παρακολούθησε, η οποία ταυτίζεται με την ημερομηνία της βεβαίωσης παρακολούθησης της σχολής.
5. Η ελαχίστη διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης είναι 35 ώρες και καθορίζεται σε διδακτικές ώρες. Η διδακτική ώρα είναι 45 λεπτά. Ο αριθμός ωρών διδασκαλίας κατά τη διάρκεια μίας ημέρας είναι επτά (7) διδακτικές ώρες.
Άρθρο 9
Διδακτέα ύλη προγραμμάτων κατάρτισης
Η διδακτέα ύλη των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης περιλαμβάνει τουλάχιστον τα θέματα που αναφέρονται στο Τμήμα 1, Παράρτημα Ι, του π.δ. 74/08 και θα είναι προσαρμοσμένη με τις νέες εξελίξεις σχετικές με τεχνικά και νομικά θέματα και θέματα σχετικά με τις μεταφορές Επιβατών ή Εμπορευμάτων αντίστοιχα, με σκοπό την ενημέρωση του οδηγού. Επιπρόσθετα η διδακτέα ύλη περιλαμβάνει και πρακτικές ασκήσεις που λαμβάνουν χώρα σε συνδυασμό με τη θεωρητική εκπαίδευση και καλύπτουν κατ΄ελάχιστον τις πρώτες βοήθειες, την καταπολέμηση φωτιάς και τι πρέπει να γίνεται σε περίπτωση απρόοπτου συμβάντος ή ατυχήματος. (π.χ. πρόσδεση – ακινητοποίηση κατάγματος, τεχνητές αναπνοές, χρήση αντιασφυξιογόνου μάσκας, χρήση πυροσβεστήρα κ.λ.π.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 10
Κυρώσεις του οδηγού, του Δ/ντη Σπουδών και της σχολής εκπαίδευσης
1. Οδηγός ο οποίος κατέχει ή κάνει χρήση πλαστής ή παραποιημένης ή με ψευδές περιεχόμενο βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης (Υπόδειγμα ΙΙΙ) έχει κυρώσεις σύμφωνα με την παράγραφο 2, του άρθρου 11 του π.δ. 74/08.
2. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη στην περιοχή της περιφερείας του οποίου έχει έδρα η Σχολή/Κέντρο, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Υ.Μ.Ε.Π.Ε., αφαιρείται για έξι (6) μήνες η έγκριση λειτουργίας σχολής ΠΕΙ, αλλά και της σχολής Σ.Ε.ΚΑ.Μ., Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε., ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. κατά περίπτωση, και σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του π.δ. 74/08 εφόσον εκδίδει με ψευδές περιεχόμενο βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης (Υπόδειγμα ΙΙΙ). Πέραν των ανωτέρω και ο εκδίδων την προαναφερθείσα βεβαίωση (Δ/ντης Σπουδών) υπόκειται σε ποινικές κυρώσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του π.δ. 74/08.
3. Η απόφαση αφαίρεσης της έγκρισης λειτουργίας της Σχολής/Κέντρου και οι ποινικές κυρώσεις του Δ/ντη Σπουδών κοινοποιούνται στην αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων τις σχετικές Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας και στο ΣΕΕΥΜΕ.
4. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη στην περιοχή της περιφερείας του οποίου έχει έδρα η Σχολή/Κέντρο, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Υ.Μ.Ε.Π.Ε., ανακαλείται ή αναστέλλεται έγκριση λειτουργίας της σχολής/κέντρου ΠΕΙ ή του εγκεκριμένου προγράμματος όταν δεν πληρούνται πλέον οι όροι έγκρισης, σύμφωνα με την παρ. 4.2.3., του τμήματος 4, του παραρτήματος Ι, του π.δ. 74/08.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 11
10
Γενικές Διατάξεις
Ο Διευθυντής Σπουδών, παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα των μεταφορών και ειδικότερα
των επιβατών και εμπορευμάτων (νόμοι, διατάγματα, αποφάσεις, εγκύκλιοι, οδηγίες ΕΕ και σχέδια οδηγιών, στατιστικά στοιχεία, εξελίξεις σε θέματα τεχνολογίας , ασφάλειας, αντιμετώπισης κινδύνων κλπ). Για τη νομοθεσία και τις εξελίξεις στον τομέα των ανωτέρω τηρούνται λεπτομερείς καταγραφές σε βιβλίο της Σχολής με παραπομπή σε αρχειοθετημένα αντίστοιχα πλήρη κείμενα (έντυπα ή ηλεκτρονικά) διαθέσιμα στο διδακτικό προσωπικό και στους ελεγκτικούς φορείς. Με ευθύνη του Διευθυντή Σπουδών όλο το διδακτικό προσωπικό της Σχολής ενημερώνεται για τις εξελίξεις.
Άρθρο 12
Υποδείγματα
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα υποδείγματα Ι , ΙΙ , ΙΙΙ και IV τα οποία έχουν ως ακολούθως :
Άρθρο 13
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

11
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I
ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ……………………….. ….…………. …../…./200…. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ------------ Αριθ. Πρωτ.: ……………………….. Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Τηλέφωνο : ΘΕΜΑ : Χορήγηση έγκρισης λειτουργίας Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επιβατών και Εμπορευμάτων (Σχολή ΠΕΙ) ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Γενικός Δ/ντης Μεταφορών - Επικοινωνιών Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του π.δ. 74/2008 (Α΄112) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2003 “σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 3820/1985 του Συμβουλίου και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συμβουλίου’’, όπως αυτή η οδηγία τροποποιήθηκε με τις οδηγίες 2004/66/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2004 και 2006/103/ΕΚ της 20ης Νοεμβρίου 2006» 2. ……………………………………………………………………………………………………….. 3. Τη με αριθμ. πρωτ. ……………………… αίτηση τ…. …………………………………. για την χορήγηση έγκρισης λειτουργίας Σχολής ΠΕΙ και τα υποβληθέντα με αυτήν προβλεπόμενα δικαιολογητικά. 4. ……………………………………………………………………………………………………. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

12
1. Εγκρίνεται η λειτουργία Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επιβατών/Εμπορευμάτων (ΠΕΙ) ………………..…………..…….….(ονοματεπώνυμο ή τίτλος, με έδρα ……………………………………………..……… , με …….(πλήθος) αίθουσες διδασκαλίας των ………………………………. ατόμων (αριθμός ατόμων/ αίθουσα). 2. Δ/ντης Σπουδών ορίζεται ……………..……………………………………..…(ονοματεπώνυμο) ….…………………………………………………………………………..…………(Δίπλωμα , Πτυχίο), και με προσόντα στη ………………………………….. (όπως μεταφορά επιβατών, εμπορευμάτων, στην οδική κυκλοφορία κλπ) ……………….……………………….. (τίτλος πιστοποιητικού, μεταπτυχιακού κλπ) 3. Η άδεια αυτή δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε, αν διαπιστωθεί ότι έπαυσαν να ισχύουν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγήθηκε, ή ότι δεν πληρούνται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. 4. …………………………………………………………………………………………………………. Ο Γεν.Δ/ντης Μ.Ε. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ IΙ
ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ
1η ημέρα : …………………………..(π.χ. Δευτέρα 01/11/2011)
Εκπαιδευτής : ……………….. .............................................................. Υπογραφή : ………………….
Μάθημα : ………..……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
Ώρα έναρξης : ……………… Ώρα λήξης : ……………
Παρόντες : ……………………………………………………….… (ολογράφως και αριθμητικώς)
Απόντες : …………………………………………………..……… (ολογράφως και αριθμητικώς)
Παρόντες
α/α
…………..
ονοματεπώνυμο οδηγού
…………………………………………
Πατρώνυμο
…………………….
Υπογραφή
………………….
…………..
…………………………………………
…………………….
………………….
…………..
…………………………………………
…………………….
………………….
Απόντες
α/α
…………..
ονοματεπώνυμο οδηγού
…………………………………………
Πατρώνυμο
…………………….
...................
…………………………………………
…………………….
(κλείνει στο σημείο αυτό η προαναφερόμενη κατάσταση με ευθύνη του διδάσκοντα)

13
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ IΙΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Ο …………………………………………………………. (ονοματεπώνυμο οδηγού), του ……………………… (πατρώνυμο), με Α.Δ.Τ. ή Διαβατηρίου ή αρ. αδ.παραμονής ……………………, με αρ. άδειας οδήγησης ………………………. κατηγορίας …………. , που χορηγήθηκε από …………………. και ισχύει μέχρι …………………. , εκπαιδεύτηκε στη σχολή ………………………………………… (τίτλος) , από …………………….. έως ……………………. συνολικές ώρες τριάντα πέντε (35) για αρχική χορήγηση / ανανέωση (διαγράφεται ανάλογα) ΠΕΙ Λεωφορείων / Φορτηγών (διαγράφεται ανάλογα) και σε όλα τα θέματα που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Παραρτήματος Ι του π.δ.74/08 και της υ.α ………….…….. (παρούσα).
Η Παρούσα εκδίδεται για χορήγηση / ανανέωση (διαγράφεται ανάλογα) του ΠΕΙ Λεωφορείων / Φορτηγών (διαγράφεται ανάλογα) από την αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφειακής Ενότητας …………………………………
……………………………. (Τόπος και Ημερομηνία)
Ο Δ/ντης Σπουδών της Σχολής …………………………
(Υπογραφή και ολογράφως και Σφραγίδα Σχολής)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ IV
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΧΟΛΩΝ/ΚΕΝΤΡΩΝ Π.Ε.Ι.
Περιφέρεια ………....................
Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών . Ημερομηνία Ελέγχου …………………...
……………………………………
Επωνυμία Σχολής/Κέντρου …….……………………………..
Ημερομηνίες Διεξαγωγής Εγκεκριμένου Πρόγραμματος ………..…………………
Ονοματεπώνυμο 1ου Επιθεωρητή ………………… Υπογραφή ………………….
Ονοματεπώνυμο 2ου Επιθεωρητή ……………..… Υπογραφή ..………………….

14
1. Εγκαταστάσεις :
α. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται στους εγκεκριμένους χώρους λειτουργίας της σχολής ;
β. Ο αριθμός των μαθητών υπερβαίνει τον αναγραφόμενο στην άδεια λειτουργίας ;
γ. Υπάρχουν και χρησιμοποιούνται τα προβλεπόμενα εποπτικά μέσα για τη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των εκπαιδευομένων ;
2. Διδακτικό Προσωπικό :
α. Ταυτίζονται τα στοιχεία του Διευθυντή Σπουδών με τα αναγραφόμενα στην άδεια λειτουργίας ;
β. Ταυτίζονται τα στοιχεία του Διδακτικού προσωπικού με την ονομαστική κατάσταση που έχει κατατεθεί για την έκδοση άδειας λειτουργίας ;
3. Έγκριση προγράμματος :
α. Ακολουθείται το εγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης ως προς το ημερήσιο πρόγραμμα ;
β. Ο διδάσκων καθηγητής είναι ο αναφερόμενος στο εγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης ;
γ. Τηρούνται οι ώρες του διδακτικού προγράμματος που έχει εγκριθεί ;
δ. Είναι παρόντες οι προβλεπόμενοι εκπαιδευόμενοι που αναφέρονται στο πρόγραμμα έγκρισης του
προγράμματος ;
ε. Συμπληρώνεται το παρουσιολόγιο κάθε διδακτική ώρα από τον εκπαιδευτή πριν την έναρξη ;
στ. Είναι παρόντες οι εκπαιδευόμενοι που αναγράφονται στο παρουσιολόγιο ;
4. Παραστατικά εκπαίδευσης και εγγραφής :
α. Τηρείται το βιβλίο «Μητρώο Μαθητών» της Σχολής ;
β. Είναι συμπληρωμένα όλα τα πεδία του ; (ονοματεπώνυμο εκπαιδευομένου, αρ. άδειας οδήγησης κλπ)
γ. Αντιστοιχίζονται τα στοιχεία του «Μητρώου Μαθητών» με τα φωτοαντίγραφα αδειών οδήγησης, δελτίων
ταυτότητας και αιτήσεων που έχουν κατατεθεί στη Σχολή (δειγματοληπτικός έλεγχος) ;
ΕΥΡΗΜΑΤΑ
Περιγραφή :

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου