Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011

Σα να μην πέρασε μιά μέρα...!

Πάλι μιά απο τα ίδια...!

Δράσεις Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων για την Οδική Ασφάλεια

Μεταφορές
Διυπουργική Επιτροπή και ΓραμματείαΣύσταση της Διυπουργικής Επιτροπής για την οδική ασφάλεια καθώς και της αντίστοιχής της Γραμματείας (Υ180/25.1.2010). Έργο της Διυπουργικής Επιτροπής είναι η διαμόρφωση εθνικής πολιτικής, η παρακολούθηση της εφαρμογής της και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της, η κατάρτιση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προγραμμάτων και ο συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών. Στη Διυπουργική Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας συμμετέχουν όλοι οι συναρμόδιοι Υπουργοί με Πρόεδρο τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματικός συντονισμός των δράσεων και λόγω τη πολυπλοκότητας του θέματος συστήθηκε η Γραμματεία της Διυπουργικής η οποία και συνεπικουρεί στις εργασίες της. Μεταξύ άλλων, παρακολουθεί την εφαρμογή της πολιτικής για την Οδική Ασφάλεια, εισηγείται προς τη Διυπουργική Επιτροπή για το συντονισμό και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σχετικών προγραμμάτων έρευνας που εφαρμόζονται από τα αρμόδια Υπουργεία και συντονίζει την επικοινωνία και τις κοινές δράσεις στο πλαίσιο των αποφάσεων της Διυπουργικής Επιτροπής.

Νομοσχέδιο του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Ν. 3897/2010):Δημιουργείται αυτοτελής υπηρεσία στη Γενική Γραμματεία Μεταφορών, σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης, με τρεις (3) Διευθύνσεις και αντικείμενο τα θέματα της οδικής ασφάλειας. Συγκεκριμένα δημιουργείται Γενική Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας με επιμέρους Διευθύνσεις: Οδικής κυκλοφορίας, Τεχνικού ελέγχου οχημάτων και Τεχνολογίας οχημάτων. Συγκεκριμένα προωθούνται ρυθμίσεις που στοχεύουν:
- Στον χρήστη της οδού (αναδιοργάνωση συστήματος εκπαίδευσης/εξέτασης υποψηφίων οδηγών, ανασυγκρότηση της Διαρκούς Επιτροπής Αναθεώρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας).
- Στο όχημα (θεσμοθέτηση της διαδικασίας κυρώσεων στα ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. και εποπτεία της λειτουργίας τόσο στα δημόσια όσο και στα ιδιωτικά).

Εθνικό Συμβούλιο Οδικής ΑσφάλειαςΜε το ίδιο νομοσχέδιο συστήθηκε το Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας. Ένα όργανο δημόσιας διαβούλευσης του οποίου έχω την τιμή να είμαι Πρόεδρος, που προτείνει, επεξεργάζεται και αξιολογεί μελέτες, έρευνες και σχέδια δράσεων χρήσιμα για την ανάδειξη της γνώσης στον τομέα της οδικής ασφάλειας και προβαίνει σε αξιολογήσεις των εν εξελίξει δράσεων. Ήδη από τις πρώτες του συνεδριάσεις έχουν αναδειχθεί ζητήματα και ελλείψεις και προωθούνται συγκεκριμένες δράσεις με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας στον αστικό ιστό, την αναμόρφωση του ΚΟΚ κ.α.

ΥποδομέςΌσον αφορά τις υποδομές, έχει εκπονηθεί από τη Γενική Γραμματεία Συγχρηματοδοτούμενων έργων τριετές πρόγραμμα 500 Εκ. Ευρώ για την Οδική Ασφάλεια το οποίο έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Μεγάλων Έργων. Παρουσιάστηκε στη συνέχεια σε εκπροσώπους Ε. Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και έχει εγκριθεί χρηματοδότηση 10 εκ. Ευρώ για τις πρώτες μελέτες. Αναμένεται η έγκριση της χρηματοδότησης με την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ.

Άλλες δράσεις αφορούν:

Ενσωμάτωση Οδηγίας 2008/96/ΕΚ για τις επιθεωρήσεις Οδικής Ασφάλειας (safety audit)Ενσωματώθηκε η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/96/ΕΚ για τις επιθεωρήσεις Οδικής Ασφάλειας (safety audit) στην Ελληνική Νομοθεσία. Η εν λόγω οδηγία ορίζει την καθιέρωση και την εφαρμογή διαδικασιών για τις εκτιμήσεις των επιπτώσεων οδικής ασφάλειας, για τους ελέγχους οδικής ασφάλειας, για τη διαχείριση της ασφάλειας του οδικού δικτύου και για τις επιθεωρήσεις ασφάλειας από τα κράτη μέλη.

Πιλοτική μελέτη επιθεώρησης της ασφάλειας του οδικού δικτύου στο αστικό κέντρο της ΑθήναςΟλοκληρώθηκε πιλοτική μελέτη επιθεώρησης της ασφάλειας του οδικού δικτύου στο αστικό κέντρο της Αθήνας. Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε δύο βασικούς οδικούς άξονες της Πρωτεύουσας, την οδό Καβάλας στην αστική περιοχή της, μήκους 6 χλμ. και την οδό Πειραιώς στο σύνολο της, μήκους 8 χλμ. και περιλαμβάνει καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των οδικών υποδομών, της σήμανσης, της σηματοδότησης, των πεζοδρομίων, του οδοστρώματος, των κόμβων, των διαφημιστικών πινακίδων κ.λπ., με σκοπό να αναδειχθούν τα σημεία και οι παράμετροι του οδικού περιβάλλοντος που αυξάνουν την επικινδυνότητα της οδού και να εκτιμηθεί το κόστος των απαιτούμενων παρεμβάσεων για την εξάλειψη ή τον περιορισμό αυτής της επικινδυνότητας.

Πεζογέφυρες
Προωθείται η σύνταξη πρότυπης μελέτης για την κατασκευή πεζογεφυρών με δεδομένο ότι κυρίως γύρω από σχολεία είχαμε αυξημένα συμβάντα, σε βασικούς οδικούς άξονες στο Λεκανοπέδιο Αττικής. Σκοπός της δράσης αυτής είναι ο περιορισμός της επικινδυνότητας και η διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών σε οδικές αρτηρίες με υψηλούς κυκλοφοριακούς φόρτους οχημάτων και υψηλούς δείκτες ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται πεζοί. Η μελέτη αυτή θα αποτελέσει το πρότυπο για την κατασκευή περίπου 20 πεζογεφυρών σε επιλεγμένα σημεία του Λεκανοπεδίου Αττικής.

Σχολικός Δακτύλιος
Σε συνεργασία με την ΟΣΚ Α.Ε. προωθείται πρόγραμμα ένταξης προδιαγραφών για μέτρα οδικής ασφάλειας στις μελέτες για τα σχολεία. Κατά την 3η συνεδρίαση του Ε.Σ.Ο.Α. υπήρξε δέσμευση από τη Διοίκηση της ΟΣΚ Α.Ε. ότι θα εντάξουν τις εν λόγω προδιαγραφές στις μελέτες, ώστε οι ανάδοχοι κατασκευαστές να υποχρεούνται να τις εφαρμόζουν λαμβάνοντας σχετική άδεια από την οικεία δημοτική αρχή. Οι προδιαγραφές θα αφορούν στη σήμανση και σε φωτεινούς σηματοδότες, σε ανυψωμένες διαβάσεις πεζών, σε μειωτές ταχύτητας, στην ένδειξη προέλευσης των οχημάτων, στις διαβάσεις, σε ειδικές ρυθμίσεις για σχολεία που βρίσκονται σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και σε πεζοδρομήσεις.

Αποξήλωση των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων
Σε συνεργασία με το Γραφείο του Πρωθυπουργού, το Υπουργείο Προστασίας Πολίτη/ΕΛ.ΑΣ., το Υπουργείο Οικονομικών/ΥΠ.Ε.Ε. και την Περιφέρεια Αττικής, βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα εφαρμογής του υφιστάμενου νομικού πλαισίου για την αποξήλωση των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων από τους δρόμους του Λεκανοπεδίου Αττικής και, στη συνέχεια, από όλο το οδικό δίκτυο. Μάλιστα λειτουργεί η ιστοσελίδα www.illegalsigns.gov.gr όπου ο πολίτης μπορεί να δηλώνει τις περιπτώσεις που υποπίπτουν στην αντίληψή του. Ο αρμόδιος Δήμος ή η αρμόδια Γενική Γραμματεία Περιφέρειας είναι υποχρεωμένοι να προβούν άμεσα στην αποξήλωση, ενώ, ταυτόχρονα κινείται και η διαδικασία καταλογισμού προστίμων. Το μέτρο τυγχάνει μεγάλης ανταπόκρισης από τους πολίτες.

Επικοινωνιακή πολιτική
Προκειμένου να ασκηθεί μία συνεχής, στοχευμένη και σύγχρονη επικοινωνιακή πολιτική στον τομέα της Οδικής Ασφάλειας, όπου και έχουμε εντοπίσει έλλειμμα προγραμματίζουμε τις παρακάτω δράσεις:
1.    Διαγωνισμό ζωγραφικής με θέμα «Παιδιά και οδηγοί: προσέχουμε μαζί». Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε παιδιά του Δημοτικού Σχολείου των τάξεων Δ’, Ε’ και Στ’, θα διενεργηθεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και θα διεξαχθεί από 14.02.2011 έως και 4.3.2011.
2.    Διαγωνισμούς με θέμα «Ασφάλεια στο δρόμο, ασφάλεια στη ζωή» α. αφίσας, β. σποτ και γ. ταινίας μικρού μήκους (2’-3’). Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν νέοι και νέες ηλικίας 18 μέχρι 35 ετών. Οι τρεις αφίσες που θα βραβευτούν θα αναρτηθούν διαδοχικά στους σταθμούς του Μετρό και στις στάσεις των λεωφορείων, τα τρία σποτς θα αποσταλούν στους τηλεοπτικούς σταθμούς, ενώ οι τρεις ταινίες θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο.
3.    Οργάνωση ημερίδας τον Μάιο του 2011 στο αμφιθέατρο του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα τη συμβολή της 7ης τέχνης (κινηματογράφος – τηλεοπτικοί παραγωγοί) στη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας μέσα από την παραγωγή και τη σκηνοθεσία δημιουργώντας θετικές για την οδική ασφάλεια παραστάσεις, εικόνες και συζητήσεις. Θα κληθούν εισηγητές που προέρχονται από τους αντίστοιχους χώρους και ειδικοί για την Οδική Ασφάλεια.

Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Οδική Ασφάλεια
Παράλληλα με όλα τα παραπάνω βρίσκεται σε εξέλιξη το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Οδική Ασφάλεια για τη δεκαετία 2011-2020 στα πρότυπα που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την ανακοίνωσή της για έναν Ευρωπαϊκό Χώρο Οδικής Ασφάλειας, δηλαδή με στόχο το έτος 2020 ο αριθμός των νεκρών από οδικά ατυχήματα να μειωθεί κατά 50% σε σχέση με το 2010. Το Σχέδιο αυτό θα αποβλέπει στη δημιουργία βέλτιστου γενικού διοικητικού πλαισίου διαχείρισης και στη θέσπιση ελκυστικών αλλά ρεαλιστικών στόχων ώστε να δοθεί η κατεύθυνση των επόμενων πολιτικών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου 2011

Η κοινωνία μας παράγει οδική ανασφάλεια!

Η κοινωνία μας είναι αυτή που παράγει την Οδική Ανασφάλεια!

Συνέντευξη του Άρη Ζωγράφου* στο ΕΘΝΟΣ

Η ελλιπέστατη  εκπαίδευση των χρηστών των οδοστρωμάτων (οδηγών και πεζών) σε όλα τα επίπεδα, έχει ολέθρια αποτελέσματα στους δρόμους. Προσπαθούμε μέσα  σε ελάχιστο χρόνο,  στο ποιο αφιλόξενο οδηγικό περιβάλλον της Ευρώπης, να εκπαιδεύσουμε την νέα γενιά οδηγών, λειτουργώντας επανορθωτικά σε μια κοινωνία που παράγει την Οδική Ανασφάλεια σε όλα τα επίπεδα!Δημιουργούμε υποδομές μέσα από δράσεις για την Κυκλοφοριακή Αγωγή, έτσι ώστε να μετακινούμαστε σε ποιο ασφαλείς δρόμους στην χώρα μας, με μια πικρή γεύση για την καθημερινή αγωνία στον δρόμο, να κατακτήσουμε αυτό που για άλλες χώρες είναι το αυτονόητο…!
- Για τους (αν)αρμόδιους;

- Απλά δεν υπάρχουμε!   

Η κοινωνία μας παράγει οδική ανασφάλεια!
Η ελλιπέστατη  εκπαίδευση των χρηστών των οδοστρωμάτων (οδηγών και πεζών) σε όλα τα επίπεδα, έχει ως αποτέλεσμα πέντε νεκρούς και 60 τραυματίες καθημερινά, μας αποκαλύπτει ο κ. Άρης Ζωγράφος, Διευθυντής Σπουδών της ΖΩΓΡΑΦΟΣ Α.Ε., ξεκαθαρίζοντας τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν προκειμένου να εκλείψει ο θλιβερός αυτός απολογισμός.     
«Ζούμε και εργαζόμαστε στους δρόμους, γράφοντας κάθε χρόνο περισσότερες από 12.000.000 εκπαιδευτικές ώρες. Προσπαθούμε μέσα από 21 ώρες θεωρία και 20 ώρες πρακτική οδήγηση - όταν και όπως γίνονται - να εκπαιδεύσουμε οδηγούς, λειτουργώντας επανορθωτικά σε μια κοινωνία που παράγει την Οδική Ανασφάλεια σε όλα τα επίπεδα» μας περιγράφει αφοπλιστικά ο κ. Άρης Ζωγράφος εκπαιδευτής οδηγών το δύσκολο έργο των σχολών οδήγησης και μας αποκαλύπτει:
«Στους δρόμους σήμερα κυκλοφορούν 3 γενιές οδηγών, εκ των οποίων οι δύο προηγούμενες, στερούνται βασικών γνώσεων κυκλοφοριακής αγωγής.
Η προσδοκία μας να δημιουργήσουμε ένα σύστημα χορήγησης αδειών οδήγησης ασφαλές, αξιόπιστο, αδιάβλητο, παραμένει στις καλένδες.
Με τα σημερινά δεδομένα θεωρώ αδύνατη την εκπαίδευση μιας 4ης γενιάς οδηγών που δεν θα έχει σχέση με τις προηγούμενες και θα θεωρεί τη συμμετοχή της στην κοινωνία της κυκλοφορίας ένδειξη πολιτισμού".

Που θεωρείται ότι εντοπίζεται το πρόβλημα;

"Στους ανεύθυνο-υπεύθυνους!
Δείτε, σε αυτήν τη χώρα, έχουν όλοι άποψη και βήμα να την εκφράζουν, εκτός από τους καθ’ ύλην και καθ’ έργω υπεύθυνους. Τους εκπαιδευτές.  Καταλαβαίνετε βέβαια ότι, όταν ο πιο ευαίσθητος παράγοντας, ο άνθρωπος, παραμένει για τους «καθέδρα γνώστες» του αντικειμένου κενό γράμμα και στατιστική οντότητα, όλες οι προσπάθειες για ασφαλέστερους δρόμους είναι καταδικασμένες να αποτύχουν.
Δεν προβληματίζει κανέναν το γεγονός ότι η χώρα μας εκπόνησε δύο Στρατηγικά Σχέδια Οδικής Ασφάλειας για τις περιόδους 2000-2006 και 2006-2010, κατέγραψε για το έτος 2008, 20.121 παθόντες σε τροχαία δυστυχήματα, εκ των οποίων οι 3.436 νεκροί ή βαριά τραυματισμένοι, και για το 2009, 19.815 παθόντες σε τροχαία δυστυχήματα, εκ των οποίων οι 3.132 νεκροί ή βαριά τραυματισμένοι»! 

Λέγεται ότι το μάθημα της Κυκλοφοριακής Αγωγής ξεκινάει ήδη στα Σχολεία,   έτσι δεν είναι;
 
«Ήμουνα νιός και γέρασα…! Οι υπεύθυνοι ζουν σίγουρα σε άλλον πλανήτη!
Ενώ υπάρχουν ήδη έτοιμοι παιδαγωγοί κυκλοφορίας  με αντίστοιχη εξειδίκευση και εμπειρία ετών,  οι οποίοι μπορούν ήδη να λειτουργήσουν ως μητρώο πολλαπλασιαστών για την εκπαίδευση και άλλων εκπαιδευτών Πειραματίζονται, για μια ακόμη φορά, με κάποια δήθεν επιμόρφωση των υπευθύνων αγωγής υγείας, στο αντικείμενο της οδικής ασφάλειας!
Βλέπουν δηλαδή την Οδική Ασφάλεια μέσα από την Κυκλοφοριακή Αγωγή, σαν θέμα επιμόρφωσης, κάποιων άσχετων… και πολλές φορές επικίνδυνων για το τι μαθαίνουν στα παιδιά, καθηγητών.»         

Τι προτείνετε ως κλάδος προκειμένου να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια;

"Η δημιουργία ενός περιβάλλοντος Οδικής Ασφάλειας, πρέπει να έχει διάρκεια και να δίνει προτεραιότητα  πρώτα και κύρια στην ευαισθητοποίηση του πολίτη και στην καλλιέργεια κυκλοφοριακής κουλτούρας, που θα αρχίζει από το σχολείο σε όλες τις βαθμίδες τις εκπαίδευσης σαν υποχρεωτικό μάθημα.Θα προχωρά στην ποιοτικότερη εκπαίδευση και εξέταση των υποψηφίων οδηγών, με εφαρμογή σύγχρονων προτύπων και θα συνεχίζεται και θα συνυπάρχει με την μορφή της κατάρτισης σε όλη την διάρκεια της ζωής του.
Σήμερα δυστυχώς βασιλεύει η γραφειοκρατία και η αδιαφάνεια, η οποία, στο τομέα των αδειών οδήγησης δεν έχει φτάσει στο πάτο, αλλά στον απόπατο!
Η προσδοκία μας είναι να δημιουργήσουμε ένα σύστημα εκπαίδευσης, κατάρτισης και αξιολόγησης οδηγών, ασφαλές, αξιόπιστο, αδιάβλητο με στόχο την παραγωγή μιας νέας γενιάς οδηγών σύμφωνα με της απαιτήσεις της κοινωνίας για την απεγνωσμένα ζητούμενη, χρόνια τώρα,  Οδική Ασφάλεια!Έχουμε καταθέσει προτάσεις για ένα  καινούργιο  σύστημα που θα στηρίζετε στις νέες τεχνολογίες με την  διαδραστική συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων (σχολεία, σχολές οδήγησης, δήμοι, εταιρείες,  πολίτες, υπηρεσίες) την συνεχή ανατροφοδότηση δράσεων και  δεδομένων, την αυτοματοποίηση εργασιών και διαδικασιών και την δυνατότητα επεξεργασίας  μετρήσεων, δεδομένων  και δεικτών με στόχους, την  καλύτερη και αποδοτικότερη  εκπαίδευση,  τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των εμπλεκόμενων φορέων, και την ποιοτικότερη παροχή υπηρεσίας προς φορείς και πολίτες.
Έχουμε οραματιστεί ένα σύστημα το οποίο θα είναι ταυτόχρονα μητρώο εκπαιδευτή, σχολής οδήγησης, ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο., υποψηφίων οδηγών, εξεταστών,  αξιολογητών εξεταστών και αξιολογητών του συστήματος.
Να πάψει επιτέλους η διαπλοκή και οι ουρές στις υπηρεσίες που θυμίζουν τριτοκοσμική χώρα! 
Θέλουμε ένα  ενιαίο    σύστημα  καταχώρησης ημερομηνιών θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων, καταχώρησης προγραμμάτων θεωρητικής εκπαίδευσης, καταχώρησης αποτελεσμάτων εξετάσεων, ελέγχου εργασίας εκπαιδευτών, ποιοτικού ελέγχου εξεταστών και εκπαιδευτών, δημιουργίας εξεταστικών επιτροπών, πιστοποιήσεων δεξιοτήτων κ.α.
Κανείς δεν μας ακούει! Δεν μας θέλουν ούτε στην Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας…! 
Ποιοι;
- Δεν τους ξέρετε;
Εδώ και 35 χρόνια η οδική ασφάλεια στην Ελλάδα διαπλάθεται από τους ίδιους διαχρονικούς παράγοντες που… επέτυχαν(?), ακόμη και το έτος 2010, να σημειώνονται στην χώρα μας 5 νεκροί καθημερινά και 60 τραυματίες από τροχαία δυστυχήματα!
Δείτε.
Τα μέσα υπάρχουν. Η γνώση υπάρχει. Η διάθεση και αυτή υπάρχει. Αναλογισθείτε μήπως τελικώς το μόνο που λείπει, είναι η υπευθυνότητα των υπευθύνων"

Με ποιες δράσεις σας ο κλάδος σας επιχειρεί να αλλάξει αυτή την κατάσταση; 

"Οι εκπαιδευτές οδήγησης έχουμε δημιουργήσει μια σοβαρή υποδομή, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, εξειδικεύοντας γνώσεις και δεξιότητες  για να μπορέσουμε να είμαστε χρήσιμοι, όταν επιτέλους μας καλέσουν.  Έχουμε ήδη έτοιμο αναλυτικό πρόγραμμα, για την Κυκλοφοριακή Αγωγή, σε όλα τα στάδια της εκπαίδευσης και διαθέτουμε το κατάλληλο επιστημονικό δυναμικό για να το υποστηρίξει. Παράλληλα και σε όλη την Ελλάδα,   θα συμμετέχουμε με δράσεις  για την Οδική Ασφάλεια, ανά νομό ή περιφέρεια, στο πλαίσιο του Διεθνούς Διεπιστημονικού Συνέδριου για την Κυκλοφοριακή Αγωγή και την  Οδική Ασφάλεια που θα γίνει την Άνοιξη του 2011 στην Αθήνα." 

Την συνέντευξη πήρε ο Νίκος Μερτέκης

 
 

Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2011

Αμυντική Οδήγηση

Defensive and Eco Driving Training

Πολλά δυστυχήματα προκαλούνται από άλλους οδηγούς που συνυπάρχετε στους δρόμους, οι οποίοι ενεργούν ανεύθυνα και οδηγούν επικίνδυνα.
Αυτό σημαίνει ότι αν και είστε συνετοί, ευγενικοί, υπεύθυνοι στο οδόστρωμα,  θα πρέπει επίσης να οδηγείτε αμυντικά για να αποφύγετε κάποια επικίνδυνη κατάσταση που θα δημιουργηθεί από κάποιον οδηγό που οδηγεί επιθετικά και επικίνδυνα.
Η  αμυντική οδήγηση είναι σήμερα ζητούμενο σε όλες μας τις μετακινήσεις, είναι μια μορφή προηγμένης οδήγησης, η οποία μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς και κατάρτισης όλων των εν δυνάμει οδηγών των οδοστρωμάτων.

Το πρόγραμμα  αναπτύσεται με την μέθοδολογία Safe Drive® και είναι δομημένο σε 6 αρθρωτά στάδια:

1. Αξιολόγηση θεωρητικής επάρκειας των οδηγών,  με χρήση εξελιγμένου λογισμικού, ή, εναλλακτικά με φύλλα πράξεων,  σε 20 θεματικές ενότητες. 

 • Δημιουργία υποδομής στο data center, για ανατροφοδότηση σε τακτές ημερομηνίες.
 • Κωδικοί πρόσβασης για είσοδο στο σύστημα και εξαγωγές αποτελεσμάτων και τεκμηρίωσης.
 • Eρωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής, με απαντήσεις και εκτυπώσεις ορθών απαντήσεων με αντίστοιχη τεκμηρίωση σε πρώτο χρόνο.
 • Αποτελέσματα αξιολόγησης και ποσοστό επιτυχίας ανά θεματική ενότητα.
  2. Βασικές καταγραφές των ποιοτικών οδηγητικών χαρακτηριστικών τους, με χρήση simulators, ήτοι:
 • Αναγνώριση κινδύνων
 • Αμυντική προσέγγιση δυναμικά εξελισσομένων καταστάσεων
 • Ο χρόνος αντίδρασης σε συνθήκες κινδύνου.
 • Ο χρόνος και η ορθότητα κίνησης.
 • Η περιφερειακή ορατότητα.
 • Η δυνατότητα  δυναμικής επιβράδυνσης σε συνθήκες κινδύνου.
 • Η προσαρμογή στην οικολογική κινητικότητα (καταγράφοντας για τον κάθε καταρτιζόμενο το ενεργειακό οδηγητικό του αποτύπωμα).
3. Πρακτική Εκπαίδευση (BTW)Η πρακτική εκπαίδευση διεξάγεται στη βάση προκαθορισμένης μεθόδου, η οποία περιλαμβάνει αξιολόγηση-πρακτική σε 54 διαφορετικά θεματικά πεδία και δεξιότητες, και πραγματοποιείται πάντα συνοδεία έμπειρου και πιστοποιημένου εκπαιδευτή της εταιρείας μας.Η καταγραφή γίνεται σε συνήθεις διαδρομές του εκπαιδευόμενου.
Κατά την διαδρομή   παράλληλα με την αξιολόγηση συνηθειών, γίνεται και εκπαίδευση - παρότρυνση, για πιο ασφαλείς οδηγητικές τεχνικές και συμπεριφορές.

4. Θεωρητική Εκπαίδευση και επικαιροποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων αντίληψης.Η θεωρητική εκπαίδευση περιλαμβάνει τις θεματικές ενότητες που χρήζει εκπαίδευσης η ομάδα και στοχοποιείται στα ευρήματα της αρχικής αξιολόγησης και των ιδιαιτεροτήτων της εταιρείας.
Οι παραπάνω ενότητες  ενσωματώνονται   στους βασικούς άξονες της  ζητούμενης εκπαίδευσης που είναι:
 • Η επικαιροποίηση των κανόνων κυκλοφορίας και των κανονιστικών ρυθμίσεων
 • Η δημιουργία ασφαλών συνθηκών κατά την εκτέλεση δρομολογίου
 • Η ορθολογική   και οικολογική οδήγηση
 • Η ικανότητα αναγνώρισης των  κινδύνων κατά την οδήγηση, και η έγκαιρη και σωστή αντίδραση
 • Η επισήμανση των αδυναμιών, και των ισχυρών σημείων της οδηγητικής τους συμπεριφοράς
 • Τεχνικές διαχείρισης   κρίσης και άγχους
 • Τεχνικές και συμπεριφορές για την οικολογική κινητικότητα και την οικολογική οδήγηση.
5. Παρακολούθηση διεισδυτικότητας της εκπαίδευσης (Αλλαγή συμπεριφοράς) κατά την οδήγηση   μετά την ολοκλήρωση της.

6. Συνεχής μηνιαία παρακολούθηση (Follow up) μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.     

Εγγραφές στο πρόγραμμα εδώ