Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2012

Τοποθεσίες των επιτροπών πρακτικών εξετάσεων


Δείτε στον χάρτη, που βρίσκονται οι επιτροπές πρακτικών εξετάσεων για απόκτηση άδειας οδήγησης.

Οι Επιτροπές  προγραμματίζονται από τις υπηρεσίες Μεταφορών-Επικοινωνιών των αντίστοιχων τομέων οι αφετηρίες   βρίσκονται στα παρακάτω λινκ:

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ:  http://goo.gl/maps/PK28

ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: http://goo.gl/maps/eV6a

ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ:  http://goo.gl/maps/jBtY

Zografos driving Academy
© | Drive for Life ™

Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2012

Οταν τα Ελληνικά, θέλουν διευκρινήσεις... στα Ελληνικά!

Οταν τα Ελληνικά, θέλουν διευκρινήσεις... στα Ελληνικά!

ΘΕΜΑ: Πρακτική Εξέταση Υποψηφίων Οδηγών: δοκιμασίες πρακτικής εξέτασης-έλεγχος δικαιολογητικών.
Α. Δοκιμασίες πρακτικής εξέτασης.
Από έγγραφα ερωτήματα Περιφερειακών Υπηρεσιών και υπομνήματα Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών, μας γνωστοποιήθηκαν προβλήματα στη διενέργεια της πρακτικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών που φανερώνουν ανομοιόμορφη εφαρμογή και μη τήρηση του ισχύοντος πλαισίου.
Ειδικότερα, τα προβλήματα εντοπίζονται: στις ερωτήσεις που υποβάλλονται από τους εξεταστές στους υποψηφίους οδηγούς, κατά τον έλεγχο του οχήματος πριν ξεκινήσει, (για όλες τις κατηγορίες), στη χρήση των πλάγιων καθρεπτών του οχήματος κατά την εκτέλεση της οπισθοπορείας με στροφή, (για όλες τις κατηγορίες εκτός της Α) και στο σημείο εκκίνησης της δοκιμασίας «επιτάχυνση του οχήματος
με αλλαγή ταχυτήτων και μεταφορά επιβάτη», (για την κατηγορία Α).
Κατόπιν αυτών, για λόγους ομοιόμορφης και ορθής διενέργειας των πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών από όλους τους εξεταστές, υπενθυμίζουμε τα εξής και παρακαλούμε για την εφαρμογή τους:
Με το π.δ 51/2012/ΦΕΚ101Α (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ- Ι.ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ- Β. ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ),
ρυθμίζονται μεταξύ άλλων, οι όροι υπό τους οποίους διεξάγονται οι πρακτικές εξετάσεις προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών, (για τις ισχύουσες κατηγορίες αδειών οδήγησης: Α, Β, Γ, Δ, Β+Ε, Γ+Ε και Δ+Ε και από 19-1-2013 για όλες τις προβλεπόμενες στο εν λόγω π.δ κατηγορίες). Οι λεπτομέρειες διενέργειας των εξετάσεων αυτών καθορίζονται στην υ.α 58930/480/ΦΕΚ526Β΄/3-5-1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του ανωτέρω π.δ.

Ως εκ τούτου ισχύουν ειδικότερα τα εξής:
1. «Έλεγχος του οχήματος πριν ξεκινήσει», (Δοκιμασία 1. της ΟΜΑΔΑΣ Α
του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ). Ο έλεγχος του υποψηφίου οδηγού αφορά:
Για την κατηγορία Α: την κατάσταση των ελαστικών, των πεδών (φρένων), του συστήματος διεύθυνσης, του διακόπτη στάθμευσης έκτακτης ανάγκης (εφόσον μπορεί να χρησιμοποιηθεί), του ιμάντα, της στάθμης λαδιού, των φώτων, των ανακλαστήρων, των δεικτών κατεύθυνσης, του ηχητικού οργάνου και τη σωστή θέση των καθρεπτών, (π.δ.51/2012 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ι. Β. 6.1.2 και υ.α 58930/99, άρθρο 25 παράγρ.1 ΟΜΑΔΑ Α. εδάφιο1.)
Για τις κατηγορίες Β, B+E, Γ, Δ, Γ+Ε και Δ+Ε: την κατάσταση των μηχανισμών και συστημάτων του οχήματος (λάστιχα, φώτα, τιμόνι, φρένα, δείκτες πορείας, ηχητικά όργανα), τη σωστή θέση των καθρεπτών, τις πόρτες του οχήματος, τις ζώνες ασφαλείας, (υ.α 58930/99, άρθρο 26 παράγρ.1 ΟΜΑΔΑ Α. εδ.1.) και συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ.51/2012 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ι. Β:

Για τις Κατηγορίες Β και B+E (υποπεριπτώσεις 7.1.1. έως και 7.1.6):
7.1.1. προσαρμογή του καθίσματος εφόσον χρειάζεται για την επίτευξη σωστής θέσης καθήμενου.
7.1.2. προσαρμογή κατόπτρων, τοποθέτηση ζωνών ασφαλείας και προσκέφαλων.
7.1.3. έλεγχος ορθής ασφάλισης των θυρών.
7.1.4. διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου της κατάστασης των ελαστικών, του συστήματος διεύθυνσης και πέδησης, των υγρών (π.χ λάδι κινητήρα, ψυκτικού υγρού, υγρού υαλοκαθαριστήρα), των φώτων, των ανακλαστήρων, των δεικτών κατεύθυνσης και των ηχητικών οργάνων.
7.1.5. έλεγχο των παραγόντων ασφαλείας που συνδέονται με την φόρτωση του οχήματος: αμάξωμα, ελάσματα, θύρες του διαμερίσματος φορτίου, ασφάλιση του θαλάμου, τρόπος φόρτωσης, στερέωση φορτίου (κατηγορία B+E μόνο)·
7.1.6. έλεγχο του μηχανισμού ζεύξης και της πέδης και των ηλεκτρολογικών συνδέσεων (κατηγορία B+E μόνο).
Για τις Κατηγορίες Γ, Δ, Γ+Ε,Δ+Ε (υποπεριπτώσεις 8.1.1 έως και 8.1.9.):
8.1.1. προσαρμογή του καθίσματος για να επιτευχθεί η σωστή θέση καθήμενου·
8.1.2. προσαρμογή κατόπτρων, τοποθέτηση ζωνών ασφαλείας, προσαρμογή προσκέφαλων εφόσον υπάρχουν.
8.1.3. εκτέλεση δειγματοληπτικών ελέγχων της κατάστασης των ελαστικών, του συστήματος διεύθυνσης και πέδησης, των φώτων, των ανακλαστήρων, των δεικτών κατεύθυνσης και του ηχητικού οργάνου·
8.1.4. έλεγχος του σερβομηχανισμού των συστημάτων πέδησης και μετάδοσης της κίνησης. έλεγχος της κατάστασης των τροχών, των κοχλιών, των λασπωτήρων,
του εμπρόσθιου ανεμοθώρακα, των παραθύρων και των υαλοκαθαριστήρων, των υγρών (π.χ λάδι μηχανής, ψυκτικό υγρό, υγρό υαλοκαθαριστήρων). έλεγχος και χρήση των χειριστηρίων, καθώς και της συσκευής ελέγχου όπως ορίζει ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85.
8.1.5. έλεγχος της πίεσης του αέρα, των δεξαμενών αέρα και της ανάρτησης.
8.1.6. έλεγχος των παραγόντων ασφαλείας που συνδέονται με τη φόρτωση του οχήματος: αμάξωμα, ελάσματα, θύρες διαμερίσματος φορτίου, μηχανισμός φόρτωσης (αν υπάρχει), ασφάλιση του θαλάμου (εάν υπάρχει), τρόπος φόρτωσης, στερέωση φορτίου (κατηγορίες Γ, Γ+Ε μόνο)·
8.1.7. έλεγχος του μηχανισμού ζεύξης και των συνδέσεων της πέδης και των ηλεκτρολογικών (κατηγορίες Γ+E, Δ+E μόνο)·
8.1.8. ικανότητα λήψης ειδικών μέτρων ασφαλείας στο όχημα· έλεγχος αμαξώματος, θυρών, εξόδων κινδύνου, εξοπλισμού πρώτων βοηθειών, πυροσβεστήρων και άλλων εξοπλισμών ασφαλείας (κατηγορίες Δ, Δ+E μόνο).
8.1.9. ανάγνωση οδικού χάρτη, σχεδιασμός δρομολογίου, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ηλεκτρονικών συστημάτων πλοήγησης (προαιρετική).
2. «Οπισθοπορεία με στροφή», (δοκιμασία 5. της ΟΜΑΔΑΣ Α. του
ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ για τις κατηγορίες Β, Β+Ε, Γ, Γ+Ε, Δ, Δ+Ε:
Η ειδική αυτή δοκιμασία, εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις της υ.α 58930/99, άρθρο 26 παράγρ.1 ΟΜΑΔΑ Α. εδάφιο (5), όπου, προβλέπεται μεταξύ των άλλων, ότι:
κατά την προς τα πίσω πορεία, ο υποψήφιος οδηγός δεν επιτρέπεται να οδηγεί το όχημα κοιτάζοντας προς τα πίσω. Η οδήγηση του οχήματος πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά μέσω των δυο προς τα πλάγια του οχήματος καθρεπτών. Ο υποψήφιος έχει δικαίωμα να κοιτάξει προς τα πίσω, προκειμένου να ελέγξει τη θέση του οχήματος, μόνο κατά τη διάρκεια των δύο στάσεων που επιτρέπεται να γίνουν.
Ειδικά για την κατηγορία Β, επιτρέπεται (δεν υποχρεούται), ο υποψήφιος να κοιτάζει προς τα πίσω κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας, ελέγχοντας όμως οπτικά συγχρόνως προς όλες τις κατευθύνσεις.
3. «Επιτάχυνση του οχήματος με αλλαγή ταχυτήτων και μεταφορά επιβάτη», (δοκιμασία 6. της ΟΜΑΔΑΣ Α του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ για την κατηγορία Α:
Όπως προκύπτει από το άρθρο 25, παράγραφος 1, ΟΜΑΔΑ Α (6) της υ.α 58930/99, δεν υπάρχει περιορισμός ως προς το ακριβές σημείο εκκίνησης για την εκτέλεση της συγκεκριμένης δοκιμασίας. Κατόπιν αυτού ο υποψήφιος, μπορεί να ξεκινά από εφικτή απόσταση σε σχέση με την προβλεπόμενη για την εκτέλεση της δοκιμασίας, λωρίδα πλάτους 40 εκ. προκειμένου να πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη
δοκιμασία σύμφωνα με τη διάταξη αυτή.

Β. Έλεγχος Δικαιολογητικών
Όπως είναι γνωστό, με τις B3/οικ.11307/1578/9-3-2012(ΑΔΑ:Β44ΘΙ-9ΓΘ) και Β3/56157/5762/20-4-2012(ΑΔΑ:Β4ΩΝ1-Π4Σ) εγκυκλίους του Γενικού Γραμματέα ΥΠΥΜΕΔΙ, δόθηκαν οδηγίες σχετικά με την κατάργηση έκδοσης, (από 3-7-2011), της Άδειας εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών, την άσκηση του επαγγέλματος με Αναγγελία, την χορήγηση, κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου, «Βεβαίωσης Ορθής Αναγγελίας Έναρξης/Ανανέωσης Ασκήσεως Επαγγέλματος Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών», (υπόδειγμα 2 της ανωτέρω 1ης εγκυκλίου), κατ΄ εφαρμογή του ισχύοντος πλαισίου, το οποίο τροποποιήθηκε.1 Προς ενημέρωση εξεταστών και εκπαιδευτών, επισημαίνουμε ότι τα ανωτέρω ισχύουν και στα πλαίσια της διαδικασίας πρακτικής εξέτασης υποψηφίων
οδηγών, (τροποποιούνται οι σχετικές διατάξεις2, καθώς και η 42464/4638/15-7-2005 εγκύκλιός μας), δηλαδή ο παριστάμενος εκπαιδευτής θα πρέπει να προσκομίζει είτε ισχύουσα «Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών», είτε «Βεβαίωση Ορθής Αναγγελίας Έναρξης/Ανανέωσης Ασκήσεως Επαγγέλματος Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών», (βλ. συν/νο υπόδειγμα 2).
Γ. Της παρούσας παρακαλούνται όπως λάβουν γνώση οι εξεταστές με υπογραφή.__

Άντε να δούμε...!

Καταργείται η διοικητική πράξη της άδειας ασκήσεως του εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών!

Για όσους κοιμούνται ακόμα... Διαβάστε:

Θέμα: Παροχή διευκρινήσεων αναφορικά με τον ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α’) «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων»

Σε συνέχεια της εφαρμογής των διατάξεων του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α’), σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 του ν. 3919/2011, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α’) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις» και την κυα 52424/8501/2011 (ΦΕΚ 2663/Β’), «Απλούστευση και ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας των τομέων μεταφορών κι επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο σύστημα των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ)», καταργείται η διοικητική πράξη της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του μηχανοτεχνίτη, καθώς και του εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών και αντικαθίσταται από την αναγγελία έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος μηχανοτεχνίτη ή εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αντίστοιχα.
Ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται στη Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων (ΠΕ) ή στα ΕΚΕ και αιτείται - αναγγέλλει την άσκηση του επαγγέλματός του, συνοδεύοντας την αίτησή του με όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και συγκεκριμένα πληρώντας τους όρους και τις προϋποθέσεις:
α. για την άσκηση του επαγγέλματος του μηχανοτεχνίτη, του ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α’), όπως ισχύει, καθώς και των σχετικών υπουργικών αποφάσεων β. για την άσκηση του επαγγέλματος του εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών, των άρθρων 3 & 4 του πδ 208/2002 (ΦΕΚ 194/Α’). Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και στην περίπτωση που επιθυμεί να ανανεώσει την αναγγελία του ή την άδεια του (αν πρόκειται για παλαιότερο εκπαιδευτή, του οποίου η άδεια εξακολουθεί να είναι σε ισχύ για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από το άρθρο 4 του πδ 208/2002 - ΦΕΚ 194/Α’) στη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών των ΠΕ ή στα ΕΚΕ.
− Κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών εντός τριμήνου από τη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών και εφόσον αυτά είναι ορθά και πλήρη, η συγκεκριμένη Δ/νση δύναται να του χορηγεί για λόγους δημοσίου συμφέροντος σχετική βεβαίωση, σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα 1 και 2. Η βεβαίωση αυτή που χορηγείται στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α’) για λόγους δημοσίου συμφέροντος, θα συμπεριληφθεί στην υπό τροποποίηση κυα 52424/8501/2011 (ΦΕΚ 2663/Β’).
− Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, η Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο εγγράφως (σε διάστημα μικρότερο των 3 μηνών) ότι δεν του επιτρέπεται να ασκήσει το επάγγελμα του εκπαιδευτή, (συνημμένο υπόδειγμα 3).
− Μετά το πέρας των 3 μηνών και εφόσον δεν του έχει δοθεί αρνητική απάντηση, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει το επάγγελμα του εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών ελεύθερα.
− Η Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών θα πρέπει να καταγράφει σε ηλεκτρονικό αρχείο τις βεβαιώσεις αναγγελίας που έχει χορηγήσει.
Υποδείγματα Βεβαιώσεων

Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2012

Οι αλλαγές στα διπλώματα οδήγησης

Οι 12 αλλαγές στα διπλώματα οδήγησης και τη διαφοροποίηση στις κατηγορίες, οι οποίες ισχύουν από 19/1/2013.


ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί του Π.Δ. 51/2012 (Α΄101) σχετικά με την άδεια οδήγησης.
Σας πληροφορούμε ότι στο Φ.Ε.Κ. Α΄101/27-4-2012 δημοσιεύθηκε το Π.Δ. υπ’ αριθμ. 51 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011», το οποίο αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Β49Ψ1-ΚΨ4.
Το ανωτέρω διάταγμα εισάγει νέες ρυθμίσεις και επιφέρει τροποποιήσεις στο υπάρχον νομοθετικό καθεστώς για την άδεια οδήγησης, ως εξής:
1. Με το άρθρο 3 του παρόντος Π.Δ. 51/2012:
α. Τροποποιούνται και επανακαθορίζονται οι έννοιες των πάσης φύσεως οχημάτων και εναρμονίζονται τα δίκυκλα, τρίκυκλα και ελαφρά τετράκυκλα με την οδηγία 2002/24 . Η συγκεκριμένη ρύθμιση έχει ως συνέπεια τη διαφοροποίηση σε νέες κατηγορίες του δικαιώματος οδήγησης π.χ. τρίκυκλο που μέχρι 18/1/2013 οδηγείται με Β1 (δηλ. Β για την χώρα μας), θα οδηγείται από 19/1/2013 με Α1 ή Α ανάλογα με την ισχύ τους.
β. Εναρμονίζονται οι υποκατηγορίες των αδειών οδήγησης και επανακαθορίζονται αυτές ως υποχρεωτικές κατηγορίες.
γ. Εισάγονται νέες κατηγορίες αδειών οδήγησης και συγκεκριμένα οι κατηγορίες Α1, Α2, Β96, C1, C1E, D1 και D1E.
δ. Εισάγεται κατηγορία άδειας οδήγησης για μοτοποδήλατα (ΑΜ). Επισημαίνεται ότι, έως την έναρξη ισχύος του παρόντος (19/1/2013), οι άδειες οδήγησης μοτοποδηλάτων εξακολουθούν να χορηγούνται από τις Υπηρεσίες της Τροχαίας.
ε. Καταργείται από 19/1/2013 η κατηγορία Β για ΕΔΧ (ταξί). Κατ’ επέκταση καταργείται και ο αντίστοιχος εθνικός κωδικός «113» που αφορούσε τις ιατρικές απαιτήσεις, οι οποίες θα προσδιοριστούν από την αρμόδια Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών.
2. Με το άρθρο 5 του παρόντος Π.Δ. 51/2012 εισάγεται νέα διοικητική ισχύς των αδειών οδήγησης. Συγκεκριμένα:
α. Οι άδειες οδήγησης για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β1, Β και ΒΕ έχουν διοικητική ισχύ 15 ετών. Η δε ανανέωσή τους θα πραγματοποιείται με τον έλεγχο των ελάχιστων απαιτήσεων για τη σωματική και διανοητική ικανότητα οδήγησης.
β. Η διοικητική ισχύς των αδειών οδήγησης των υπολοίπων κατηγοριών παραμένει η 5ετία.
γ. Αίρεται η δεσμευτική λήξη της διοικητικής ισχύος των «ερασιτεχνικών» κατηγοριών αυτοδίκαια με τη λήξη της διοικητικής ισχύος των «επαγγελματικών» κατηγοριών π.χ. με τη λήξη της άδειας οδήγησης οχήματος κατηγορίας Γ και στην περίπτωση που αυτή δεν ανανεωθεί, επιτρέπεται και ισχύει η κατηγορία
Β, χωρίς η τελευταία να συμπαρασύρεται από τη λήξη της «επαγγελματικής» άδειας οδήγησης, όπως έως σήμερα ισχύει.
δ. Η ανανέωση των αδειών οδήγησης των «επαγγελματικών» κατηγοριών συμπαρασύρει την ανανέωση των «ερασιτεχνικών» κατηγοριών, καθώς οι ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές σωματικής και διανοητικής ικανότητας που απαιτούνται για την ανανέωση των πρώτων υπερκαλύπτουν αυτές που απαιτούνται για την ανανέωση των «ερασιτεχνικών» κατηγοριών π.χ. με τη ανανέωση της άδειας οδήγησης οχήματος κατηγορίας Γ που λήγει το 2014 και ανανεώνεται για 5 έτη (ήτοι μέχρι 2019) συμπαρασύρει και την ισχύ της κατηγορία Β για 15 χρόνια (ήτοι μέχρι 2029), με την προϋπόθεση βέβαια ότι ο ενδιαφερόμενος δεν ξεπερνά την ηλικία των 65 ετών.
3. Με το άρθρο 6 του παρόντος Π.Δ. 51/2012 αναπροσαρμόζονται τα ελάχιστα όρια ηλικίας για κάθε κατηγορία άδειας οδήγησης.
4. Με το άρθρο 8 του παρόντος Π.Δ. 51/2012 καταργείται πλέον η υποχρέωση καταβολής παγίων τελών χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων κατά τη διαδικασία ανταλλαγής (μετατροπή) των ισχυουσών αδειών οδήγησης που έχουν εκδοθεί από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (καταβάλλονται κατά την ανανέωση της ελληνικής άδειας οδήγησης).
5. Με το άρθρο 9 του παρόντος Π.Δ. 51/2012 δίνεται η δυνατότητα ανταλλαγής της άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αντίστοιχης κατηγορίας ελληνική, προκειμένου να υλοποιηθούν οι περιορισμοί που αναφέρονται στην παρ. 1 το ιδίου άρθρου.
6. Με το άρθρο 10 του παρόντος Π.Δ. 51/2012 ορίζεται η 19/1/2033 ως καταληκτική ημερομηνία απόσυρσης από την κυκλοφορία οποιουδήποτε εντύπου (χάρτινου ή πλαστικού) άδειας οδήγησης, η οποία δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Π.Δ.
7. Με το άρθρο 11 του παρόντος Π.Δ. 51/2012 προστίθεται διάταξη σύμφωνα με την οποία, πολίτης που κρίνεται «ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ» από την Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή (Δ.Ι.Ε.) και εντός 5 ετών δεν ανακτά τις ελάχιστες απαιτούμενες   προδιαγραφές, υπόκειται σε οριστική αφαίρεση της άδειας οδήγησης (χάνει το δικαίωμα οδήγησης). Αν ανακτήσει, μετά την προαναφερόμενη 5ετία τις παραπάνω προϋποθέσεις υπόκειται εκ νέου στη διαδικασία απόκτησης άδειας οδήγησης. Έως σήμερα υποψήφιος που έχει κριθεί «ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ» έχει δικαίωμα να εξετάζεται από ΔΙΕ ανά έτος χωρίς περιορισμό.
8. Με το άρθρο 15 του παρόντος Π.Δ. 51/2012 εισάγεται νέο Παράρτημα IV, το οποίο καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα αρχικά προσόντα και την διαρκή εκπαίδευση των εξεταστών καθώς επίσης για την επιτήρησή τους.
9. Με το άρθρο 17 του παρόντος Π.Δ. 51/2012 εισάγονται κυρώσεις σε εκπαιδευτές οδηγών για έκδοση μη νόμιμων πιστοποιητικών υγείας. Παρόμοιες ποινές για τον ίδιο λόγο εισάγονται και για τους υποψηφίους οδηγούς και γιατρούς. Με τη διάταξη αυτή ο νομοθέτης θεραπεύει την έως σήμερα έλλειψη σχετικών κυρώσεων.
10. Με το άρθρο 20 του παρόντος Π.Δ. 51/2012:
α. καταργούνται οι διατάξεις που αφορούν στη διαδικασία ελέγχου για την άδεια οδήγησης από αιτούντες αναπηρική σύνταξη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 11 σε συνδυασμό με το άρθρο 17, κάτοχος άδειας οδήγησης που υπέστη μείωση της σωματικής ή διανοητικής του ικανότητας, οφείλει να καταθέσει την άδεια οδήγησης, προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρική εξέταση από ΔΙΕ και εφόσον αυτός κριθεί εκ νέου ικανός να την επαναποκτήσει.
β. καταργείται από 10/9/2014 ο εθνικός κωδικός «120» που αφορά στους επαγγελματίες οδηγούς (κατηγορίες Γ και Δ), καθώς η άσκηση επαγγέλματος συνδέεται πλέον με την κατοχή ΠΕΙ.
11. Με το άρθρο 21 το εν λόγω Π.Δ. συμπληρώνεται με τα παραρτήματα IV, V, VI. Τα παραρτήματα I (εκτός του εντύπου που θα ισχύσει από 19/1/2013), II (εκτός των νέων κατηγοριών που θα ισχύσουν από 19/1/2013) και III που προσαρτώνται στο παρόν ως αναπόσπαστο τμήμα αυτού, ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία με την κ.υ.α. 43206/6028/2008 (Β’ 1541), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, και έχουν ισχύ από 19/1/2009.
12. Σύμφωνα με το άρθρο 22 του εν λόγω Π.Δ., η ισχύς του Π.Δ. στο σύνολό του, αρχίζει από 19/1/2013, εκτός από τις διατάξεις που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 22, οι  οποίες ισχύουν από 19/1/2009.

Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2012


ΗΜΕΡΙΔΑ
Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012
Πρωτοβουλίες - Δράσεις Οδικής Ασφάλειας σε περίοδο
οικονομικής κρίσης
Αθήνα, ΕΒΕΑ, Ακαδημίας 7, 6ος όροφος 
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας του ΤΕΕ, σε συνεργασία με την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και την Ένωση Εισαγγελέων, διοργανώνουν Ημερίδα με θέμα: "Πρωτοβουλίες - Δράσεις Οδικής Ασφάλειας σε περίοδο οικονομικής κρίσης".  Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στην Αίθουσα ΕΡΜΗΣ του ΕΒΕΑ, Ακαδημίας 7 (6ος όροφος) την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012, με ώρα έναρξης 8:45.
Σκοπός της Ημερίδας είναι η παρουσίαση των δράσεων των Φορέων που εμπλέκονται στην οδική ασφάλεια της χώρας (Υπουργείων, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Πανεπιστημίων, Ιδιωτών, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων), ώστε να δημιουργηθεί η δυναμική για τη σοβαρή αντιμετώπιση του μείζονος προβλήματος των οδικών ατυχημάτων στην Ελλάδα, η οποία βρίσκεται στην τελευταία θέση στην Ευρώπη σ΄ότι αφορά τον δείκτη ατυχημάτων.
Η εκδήλωση έχει τεθεί υπό την Αιγίδα του ΥπΥΜΕΔΙ. 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.      Γιώργος Γιαννής, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Μέλος ΠΟΑ ΤΕΕ
2.      Ανδρέας Χριστίδης, ΠΜ, Μέλος ΠΟΑ ΤΕΕ
3.      Δημήτρης Νικολάου, ΠΜ, Μέλος ΠΟΑ ΤΕΕ

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη 
Πληροφορίες :
Τμήμα Επιστημονικού & Αναπτυξιακού Έργου του ΤΕΕ
τηλ. 210-3291252-4,  e-mail: sci-work@central.tee.gr