Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2016

Ο Μάρτιος έφτασε! Θα αποκτήσει πλήρη ισχύ ο κανονισμός 165/2014(;)

Τον Μάρτιο θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή, όλες οι διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 165/2014/EΕ, σχετικά με την χρήση του Ταχογράφου στις οδικές μεταφορές.
Ζητούμενα λοιπόν είναι:
Για το Άρθρο 32
Η σωστή και ολιστική χρήση των ταχογράφων
1.   Οι επιχειρήσεις μεταφορών και οι οδηγοί μεριμνούν για την ορθή λειτουργία και χρήση των ψηφιακών ταχογράφων και των καρτών οδηγού. Οι επιχειρήσεις μεταφορών και οι οδηγοί που χρησιμοποιούν αναλογικούς ταχογράφους μεριμνούν για την ορθή λειτουργία τους και την κατάλληλη χρήση των φύλλων καταγραφής.
2.   Ο ψηφιακός ταχογράφος δεν ρυθμίζεται κατά τρόπο ώστε να επιλέγει αυτομάτως ειδική κατηγορία δραστηριότητας όταν ο κινητήρας ή το σύστημα ανάφλεξης του οχήματος τίθεται εκτός λειτουργίας, εκτός εάν ο οδηγός εξακολουθεί να είναι σε θέση να επιλέγει χειροκίνητα την κατάλληλη κατηγορία δραστηριότητας.
3.   Απαγορεύονται η παραποίηση, απόκρυψη, διαγραφή ή καταστροφή δεδομένων που έχουν καταγραφεί στο φύλλο καταγραφής ή έχουν αποθηκευθεί στον ταχογράφο ή στην κάρτα οδηγού, ή των εκτυπώσεων από τον ταχογράφο. Απαγορεύεται επίσης κάθε επέμβαση στον ταχογράφο, φύλλο καταγραφής ή κάρτα οδηγού που θα είχε ως συνέπεια την παραποίηση, διαγραφή ή καταστροφή δεδομένων και/ή εκτυπωμένων πληροφοριών. Στο όχημα δεν βρίσκεται καμία συσκευή που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τέτοιες επεμβάσεις.
4.   Τα οχήματα εξοπλίζονται μόνο με έναν ταχογράφο, εκτός της περιπτώσεως των δοκιμών υπό συνθήκες λειτουργίας που αναφέρονται στο άρθρο 21.
5.   Τα κράτη μέλη απαγορεύουν την παραγωγή, διανομή, διαφήμιση και/ή πώληση συσκευών που κατασκευάζονται και/ή προορίζονται για την παραποίηση των ταχογράφων.
Για τό άρθρο 33
Η Ευθύνη των επιχειρήσεων μεταφορών
1.   Οι επιχειρήσεις μεταφορών είναι υπεύθυνες να εξασφαλίζουν ότι οι οδηγοί τους διαθέτουν κατάλληλη εκπαίδευση και οδηγίες όσον αφορά στην ορθή λειτουργία των ταχογράφων, είτε ψηφιακών ή αναλογικών, διενεργούν τακτικούς ελέγχους προκειμένου να διασφαλίζουν ότι οι οδηγοί τους προβαίνουν σε ορθή χρήση τους και δεν παρέχουν στους οδηγούς τους άμεσα ή έμμεσα κίνητρα που θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν την κατάχρηση των ταχογράφων.
Οι επιχειρήσεις μεταφορών χορηγούν επαρκή αριθμό φύλλων καταγραφής στους οδηγούς οχημάτων εξοπλισμένων με αναλογικό ταχογράφο, λαμβάνοντας υπόψη τον προσωπικό χαρακτήρα των φύλλων καταγραφής, τη διάρκεια της υπηρεσίας και την ενδεχόμενη ανάγκη αντικατάστασης των φύλλων καταγραφής που ενδεχομένως φθάρηκαν ή κατασχέθηκαν από εξουσιοδοτημένο ελεγκτή. Οι επιχειρήσεις μεταφορών χορηγούν στους οδηγούς μόνο φύλλα καταγραφής εγκεκριμένου τύπου, κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή που είναι εγκατεστημένη στο όχημα.
Εφόσον το όχημα διαθέτει ψηφιακό ταχογράφο, η επιχείρηση μεταφορών και ο οδηγός μεριμνούν ώστε, με βάση τη διάρκεια της υπηρεσίας, η εκτύπωση δεδομένων από τον ταχογράφο κατ’ αίτηση ενός ελεγκτή να είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί ορθά σε περίπτωση επιθεώρησης.
2.   Οι επιχειρήσεις μεταφορών τηρούν αρχείο των φύλλων καταγραφής και των εκτυπώσεών τους, εφόσον πραγματοποιήθηκαν εκτυπώσεις προς συμμόρφωση με το άρθρο 35, σε χρονολογική σειρά και σε αναγνώσιμη μορφή, για διάστημα τουλάχιστον ενός έτους μετά τη χρήση τους, και χορηγούν αντίγραφα στους ενδιαφερόμενους οδηγούς που τα ζητούν. Οι επιχειρήσεις μεταφορών παραδίδουν επίσης αντίγραφα των δεδομένων που έχουν τηλεφορτωθεί από τις κάρτες οδηγού στους ενδιαφερόμενους οδηγούς που τα ζητούν, καθώς και τα αντίγραφα αυτά σε έντυπη μορφή. Τα φύλλα καταγραφής, τα εκτυπωμένα αντίγραφα και τα δεδομένα που έχουν τηλεφορτωθεί επιδεικνύονται ή παραδίδονται σε οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο ελεγκτή κατόπιν αιτήματός του.
3.   Οι επιχειρήσεις μεταφορών είναι υπεύθυνες για παραβιάσεις του παρόντος κανονισμού που έχουν διαπράξει οδηγοί τους ή οδηγοί που έχουν τεθεί στη διάθεσή τους. Ωστόσο, τα κράτη μέλη δύνανται να εξαρτούν την εν λόγω ευθύνη από την παράβαση, εκ μέρους της επιχείρησης μεταφορών, του παρόντος άρθρου παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο και του άρθρου 10 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006..........................................

Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2016

Λίθοι και πλίνθοι και ξύλα και κέραμοι ατάκτως ερριμμένα.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Λίθοι και πλίνθοι και ξύλα και κέραμοι ατάκτως ερριμμένα.

Βρισκόμαστε δυστυχώς και πάλι, μετά από ενάμιση  χρόνο, στο ίδιο έργο  θεατές. Εκπαίδευση(;) και ενημέρωση για την οδική ασφάλεια θα παράξουν  κάποιοι αυτοαποκαλούμενοι φορείς - εκπαιδευτές(;) οδικής συμπεριφοράς  και οδικής ασφάλειας, οι οποίοι, προτίθενται να  οργανώσουν σε σχολεία  εκδηλώσεις και δράσεις αμφιβόλου αποτελέσματος, με υψηλό κόστος το οποίο καλείται να πληρώσει ο φορολογούμενος πολίτης της Περιφέρειας Αττικής, με την επιχορήγηση τους από το περιφερειακό ταμείο.
Ο λόγος για τα γνωστά πλέον «Ινστιτούτα» τις περιβόητες ΜΚΟ.
Ο στόχος; Η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, με το αζημίωτο βέβαια, με προγράμματα που επινόησαν και που το παιδαγωγικό Ινστιτούτο επιτρέπει(!)  την τέλεσή τους.
Το οικονομικό κόστος των προγραμμάτων που κατέθεσαν στην  Περιφέρεια Αττικής ανέρχεται στα  27532 ευρώ συν Φ.Π.Α.
Παρατήρηση πρώτη.
Πόσοι από τους εμπλεκόμενους καταλαβαίνουν ότι, η οδική ασφάλεια είναι μέγιστο εθνικό θέμα και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται.  Ότι οι 4  νεκροί στους δρόμους και οι 60 τραυματίες που θρηνούμε  κάθε ημέρα,  έχουν ΚΑΙ Όνομα ΚΑΙ Επώνυμο.
Παρατήρηση δεύτερη.
Γιατί μπορεί να αυτοσχεδιάζει ο καθένας πάνω σ' αυτό το κορυφαίο  εθνικό θέμα και να ζητά και αποζημίωση;
Παρατήρηση τρίτη.
Πως επιτρέπει η πολιτεία και κάθε υπεύθυνος - αρμόδιος την τέλεση τέτοιων δράσεων,  ιδιαίτερα όταν απευθύνονται στα νέα παιδιά, δηλαδή  στις ποιο ευάλωτες ομάδες χρηστών του οδικού δικτύου; Ποιος μπορεί να  παίζει με το μέλλον της χώρας μας;
Παρατήρηση τέταρτη.
Στον τομέα της δημόσια υγείας, στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, δικαιούται να αυτοσχεδιάσει κανείς;
Διαπίστωση.
Στη χώρα της «φαιδράς πορτοκαλέας», ο καθένας μπορεί να δηλώνει ότι  θέλει, να πράττει ότι θέλει, να απαιτεί ότι θέλει, επειδή δήλωσε ειδήμων,  και οι άλλοι θα πρέπει να υπακούν και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του, ακόμα και τις οικονομικές που αυτός καθορίζει.
Ως Πανελλήνιος Σύλλογος  Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής  Αγωγής, εμείς που δεν αυτοχρηστήκαμε εκπαιδευτές, αλλά μας έχρησε η  πολιτεία  με την σχετική νομοθεσία, αφού ολοκληρώσαμε ένα κύκλο εκπαίδευσης και πολλαπλές εξετάσεις, μας ανετέθει το έργο της εκπαίδευσης των χρηστών των οδοστρωμάτων.
Για μας που απαραίτητη προϋπόθεση και πυλώνας της δουλειάς μας είναι η γνώση της κυκλοφοριακής συμπεριφοράς, σας δηλώνουμε ευθαρσώς ότι, οι παραπάνω προτεινόμενες δράσεις είναι σαν να ρίχνονται βότσαλα στην θάλασσα!  Εάν δεν υπάρξει ένα ολιστικό πανελλαδικό πρόγραμμα και μια ενιαία γνωσιακή βάση αναφοράς, αν δεν στηριχτεί μια τέτοια προσπάθεια στους καθ' ύλην και  καθ΄έργο υπεύθυνους που έχει πιστοποιήσει η πολιτεία, κανένα θετικό  αποτέλεσμα δεν θα έχουμε.

Σ' αυτή την κατεύθυνση εμείς ως εκπαιδευτές οδήγησης και κυκλοφοριακής  αγωγής, είμαστε έτοιμοι «από καιρό» να συμβάλουμε με όλες μας τις  δυνάμεις, τις γνώσεις  και την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει, σε όλη αυτή τη διαδρομή, εκπαιδεύοντας όλους εσάς, μέσα στις ποιο αντίξοες συνθήκες,  στην ώσμωση της συνεργασίας με τους φυσικούς δασκάλους των μαθητών,  έτσι ώστε οι μαθητές να πάρουν  πραγματικά αναγκαίες και απαραίτητες γνώσεις  στοχεύοντας σε ένα ασφαλέστερο οδηγητικό περιβάλλον.
Καλούμε τέλος την κυρία Περιφερειάρχη και το Περιφερειακό Συμβούλιο να  μην εγκρίνουν την προτεινόμενη δαπάνη, αποστασιοποιούμενοι  εν μέρει  από τους στοίχους του ποιητή:
 Ξεύρεις την χώραν που ανθεί
 φαιδρά πορτοκαλέα
 που κοκκινίζ' η σταφυλή
 και θάλλει η ελαία;
 Ω δεν την αγνοεί κανείς,
 είναι η γη η ελληνίς!

Με τιμή για το Δ.Σ
  
Ο Πρόεδρος                            Ο Γ. Γραμματέας
Άρης Ζωγράφος                        Λευτέρης Μιχελάκης


.........................................................................................