Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2012

Οι αλλαγές στα διπλώματα οδήγησης

Οι 12 αλλαγές στα διπλώματα οδήγησης και τη διαφοροποίηση στις κατηγορίες, οι οποίες ισχύουν από 19/1/2013.


ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί του Π.Δ. 51/2012 (Α΄101) σχετικά με την άδεια οδήγησης.
Σας πληροφορούμε ότι στο Φ.Ε.Κ. Α΄101/27-4-2012 δημοσιεύθηκε το Π.Δ. υπ’ αριθμ. 51 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011», το οποίο αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Β49Ψ1-ΚΨ4.
Το ανωτέρω διάταγμα εισάγει νέες ρυθμίσεις και επιφέρει τροποποιήσεις στο υπάρχον νομοθετικό καθεστώς για την άδεια οδήγησης, ως εξής:
1. Με το άρθρο 3 του παρόντος Π.Δ. 51/2012:
α. Τροποποιούνται και επανακαθορίζονται οι έννοιες των πάσης φύσεως οχημάτων και εναρμονίζονται τα δίκυκλα, τρίκυκλα και ελαφρά τετράκυκλα με την οδηγία 2002/24 . Η συγκεκριμένη ρύθμιση έχει ως συνέπεια τη διαφοροποίηση σε νέες κατηγορίες του δικαιώματος οδήγησης π.χ. τρίκυκλο που μέχρι 18/1/2013 οδηγείται με Β1 (δηλ. Β για την χώρα μας), θα οδηγείται από 19/1/2013 με Α1 ή Α ανάλογα με την ισχύ τους.
β. Εναρμονίζονται οι υποκατηγορίες των αδειών οδήγησης και επανακαθορίζονται αυτές ως υποχρεωτικές κατηγορίες.
γ. Εισάγονται νέες κατηγορίες αδειών οδήγησης και συγκεκριμένα οι κατηγορίες Α1, Α2, Β96, C1, C1E, D1 και D1E.
δ. Εισάγεται κατηγορία άδειας οδήγησης για μοτοποδήλατα (ΑΜ). Επισημαίνεται ότι, έως την έναρξη ισχύος του παρόντος (19/1/2013), οι άδειες οδήγησης μοτοποδηλάτων εξακολουθούν να χορηγούνται από τις Υπηρεσίες της Τροχαίας.
ε. Καταργείται από 19/1/2013 η κατηγορία Β για ΕΔΧ (ταξί). Κατ’ επέκταση καταργείται και ο αντίστοιχος εθνικός κωδικός «113» που αφορούσε τις ιατρικές απαιτήσεις, οι οποίες θα προσδιοριστούν από την αρμόδια Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών.
2. Με το άρθρο 5 του παρόντος Π.Δ. 51/2012 εισάγεται νέα διοικητική ισχύς των αδειών οδήγησης. Συγκεκριμένα:
α. Οι άδειες οδήγησης για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β1, Β και ΒΕ έχουν διοικητική ισχύ 15 ετών. Η δε ανανέωσή τους θα πραγματοποιείται με τον έλεγχο των ελάχιστων απαιτήσεων για τη σωματική και διανοητική ικανότητα οδήγησης.
β. Η διοικητική ισχύς των αδειών οδήγησης των υπολοίπων κατηγοριών παραμένει η 5ετία.
γ. Αίρεται η δεσμευτική λήξη της διοικητικής ισχύος των «ερασιτεχνικών» κατηγοριών αυτοδίκαια με τη λήξη της διοικητικής ισχύος των «επαγγελματικών» κατηγοριών π.χ. με τη λήξη της άδειας οδήγησης οχήματος κατηγορίας Γ και στην περίπτωση που αυτή δεν ανανεωθεί, επιτρέπεται και ισχύει η κατηγορία
Β, χωρίς η τελευταία να συμπαρασύρεται από τη λήξη της «επαγγελματικής» άδειας οδήγησης, όπως έως σήμερα ισχύει.
δ. Η ανανέωση των αδειών οδήγησης των «επαγγελματικών» κατηγοριών συμπαρασύρει την ανανέωση των «ερασιτεχνικών» κατηγοριών, καθώς οι ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές σωματικής και διανοητικής ικανότητας που απαιτούνται για την ανανέωση των πρώτων υπερκαλύπτουν αυτές που απαιτούνται για την ανανέωση των «ερασιτεχνικών» κατηγοριών π.χ. με τη ανανέωση της άδειας οδήγησης οχήματος κατηγορίας Γ που λήγει το 2014 και ανανεώνεται για 5 έτη (ήτοι μέχρι 2019) συμπαρασύρει και την ισχύ της κατηγορία Β για 15 χρόνια (ήτοι μέχρι 2029), με την προϋπόθεση βέβαια ότι ο ενδιαφερόμενος δεν ξεπερνά την ηλικία των 65 ετών.
3. Με το άρθρο 6 του παρόντος Π.Δ. 51/2012 αναπροσαρμόζονται τα ελάχιστα όρια ηλικίας για κάθε κατηγορία άδειας οδήγησης.
4. Με το άρθρο 8 του παρόντος Π.Δ. 51/2012 καταργείται πλέον η υποχρέωση καταβολής παγίων τελών χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων κατά τη διαδικασία ανταλλαγής (μετατροπή) των ισχυουσών αδειών οδήγησης που έχουν εκδοθεί από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (καταβάλλονται κατά την ανανέωση της ελληνικής άδειας οδήγησης).
5. Με το άρθρο 9 του παρόντος Π.Δ. 51/2012 δίνεται η δυνατότητα ανταλλαγής της άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αντίστοιχης κατηγορίας ελληνική, προκειμένου να υλοποιηθούν οι περιορισμοί που αναφέρονται στην παρ. 1 το ιδίου άρθρου.
6. Με το άρθρο 10 του παρόντος Π.Δ. 51/2012 ορίζεται η 19/1/2033 ως καταληκτική ημερομηνία απόσυρσης από την κυκλοφορία οποιουδήποτε εντύπου (χάρτινου ή πλαστικού) άδειας οδήγησης, η οποία δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Π.Δ.
7. Με το άρθρο 11 του παρόντος Π.Δ. 51/2012 προστίθεται διάταξη σύμφωνα με την οποία, πολίτης που κρίνεται «ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ» από την Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή (Δ.Ι.Ε.) και εντός 5 ετών δεν ανακτά τις ελάχιστες απαιτούμενες   προδιαγραφές, υπόκειται σε οριστική αφαίρεση της άδειας οδήγησης (χάνει το δικαίωμα οδήγησης). Αν ανακτήσει, μετά την προαναφερόμενη 5ετία τις παραπάνω προϋποθέσεις υπόκειται εκ νέου στη διαδικασία απόκτησης άδειας οδήγησης. Έως σήμερα υποψήφιος που έχει κριθεί «ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ» έχει δικαίωμα να εξετάζεται από ΔΙΕ ανά έτος χωρίς περιορισμό.
8. Με το άρθρο 15 του παρόντος Π.Δ. 51/2012 εισάγεται νέο Παράρτημα IV, το οποίο καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα αρχικά προσόντα και την διαρκή εκπαίδευση των εξεταστών καθώς επίσης για την επιτήρησή τους.
9. Με το άρθρο 17 του παρόντος Π.Δ. 51/2012 εισάγονται κυρώσεις σε εκπαιδευτές οδηγών για έκδοση μη νόμιμων πιστοποιητικών υγείας. Παρόμοιες ποινές για τον ίδιο λόγο εισάγονται και για τους υποψηφίους οδηγούς και γιατρούς. Με τη διάταξη αυτή ο νομοθέτης θεραπεύει την έως σήμερα έλλειψη σχετικών κυρώσεων.
10. Με το άρθρο 20 του παρόντος Π.Δ. 51/2012:
α. καταργούνται οι διατάξεις που αφορούν στη διαδικασία ελέγχου για την άδεια οδήγησης από αιτούντες αναπηρική σύνταξη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 11 σε συνδυασμό με το άρθρο 17, κάτοχος άδειας οδήγησης που υπέστη μείωση της σωματικής ή διανοητικής του ικανότητας, οφείλει να καταθέσει την άδεια οδήγησης, προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρική εξέταση από ΔΙΕ και εφόσον αυτός κριθεί εκ νέου ικανός να την επαναποκτήσει.
β. καταργείται από 10/9/2014 ο εθνικός κωδικός «120» που αφορά στους επαγγελματίες οδηγούς (κατηγορίες Γ και Δ), καθώς η άσκηση επαγγέλματος συνδέεται πλέον με την κατοχή ΠΕΙ.
11. Με το άρθρο 21 το εν λόγω Π.Δ. συμπληρώνεται με τα παραρτήματα IV, V, VI. Τα παραρτήματα I (εκτός του εντύπου που θα ισχύσει από 19/1/2013), II (εκτός των νέων κατηγοριών που θα ισχύσουν από 19/1/2013) και III που προσαρτώνται στο παρόν ως αναπόσπαστο τμήμα αυτού, ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία με την κ.υ.α. 43206/6028/2008 (Β’ 1541), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, και έχουν ισχύ από 19/1/2009.
12. Σύμφωνα με το άρθρο 22 του εν λόγω Π.Δ., η ισχύς του Π.Δ. στο σύνολό του, αρχίζει από 19/1/2013, εκτός από τις διατάξεις που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 22, οι  οποίες ισχύουν από 19/1/2009.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου