Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2013

Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας ΠΕΙ

Καταληκτικές ημερομηνίες για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) από τους οδηγούς λεωφορείων και φορτηγών 
 

Στα πλαίσια αναβάθμισης της ποιότητας των οδηγών και κατά συνέπεια της οδικής ασφάλειας, το Υπουργείο μας εναρμόνισε την οδηγία 2003/59/ΕΚ με το π.δ. 74/08 (Α’ 112) σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου:
  1. Οι οδηγοί κάτοχοι άδειας οδήγησης D1, D, D1+E, D+E που απέκτησαν την άδεια οδήγησης πριν τις 10 Σεπτεμβρίου 2008, προκειμένου να συνεχίσουν να ασκούν το επάγγελμα του οδηγού λεωφορείου μετά τις 10-9-2013 είναι υποχρεωμένοι να κατέχουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) μέσω περιοδικής κατάρτισης.
  2. Οι οδηγοί κάτοχοι άδειας οδήγησης C1, C, C1+E, C+E που απέκτησαν την άδεια οδήγησης πριν τις 10 Σεπτεμβρίου 2009, προκειμένου να συνεχίσουν να ασκούν το επάγγελμα του οδηγού φορτηγού μετά τις 10-9-2014 είναι υποχρεωμένοι να κατέχουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) μέσω περιοδικής κατάρτισης.
  3. Η περιοδική κατάρτιση για την απόκτηση του Π.Ε.Ι. απαιτεί παρακολούθηση 35 ωρών και διοργανώνεται από αναγνωρισμένες Σχολές Π.Ε.Ι. 
  4. Οι κάτοχοι αδειών οδήγησης των ανωτέρω κατηγοριών που απέκτησαν την άδεια οδήγησης μετά τις ημερομηνίες 10-09-2008 και 10-09-2009 για λεωφορεία και φορτηγά αντίστοιχα χωρίς Π.Ε.Ι. προκειμένου να αποκτήσουν το πιστοποιητικό θα υπόκεινται στις διατάξεις αρχικής χορήγησης.