Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2013

Προδιαγραφές για τα οχήματα δοκιμασίας των κατηγοριών BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 και D1E

Σύμφωνα με το Παράρτημα II του π.δ.51/2012 (Α΄101), τα οχήματα δοκιμασίας των κατηγοριών BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 και D1E, τα οποία δεν είναι σύμφωνα με τα ελάχιστα κριτήρια που αναφέρονται στο ανωτέρω Παράρτημα και κυκλοφορούσαν ως εκπαιδευτικά μέχρι καιτις 18.7.2008, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μέχρι και τις 30.9.2013. 
Επιπρόσθετα από 1.10.2013 εφαρμόζονται υποχρεωτικά και οι απαιτήσεις σχετικά με το φορτίο που μεταφέρεται από τα οχήματα δοκιμασίας των παραπάνω αναφερόμενων κατηγοριών.Συγκεκριμένα, όσον αφορά τη φόρτωση των εκπαιδευτικών οχημάτων για την πλήρωση τωνπροϋποθέσεων περί ελάχιστης συνολικής πραγματικής μάζας που απαιτείται κατά περίπτωση (Συνημμένος Πίνακας) της παραγράφου 5.2 του Παραρτήματος ΙΙ του π.δ.51/2012 (Α΄101) όπως ισχύει, κατά τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς (πρακτική εξέταση), μπορεί αυτή ναεπιτευχθεί με δεξαμενές νερού στις οποίες αποτυπώνεται η στάθμη και αναφέρεται η μάζα ή μεφορτία, τα οποία είτε θα φέρουν προεκτυπωμένη την ένδειξη της μάζας τους είτε αυτή θααποδεικνύεται από ζυγολόγιο με περιγραφή και διαστάσεις του φορτίου από ημόσιο ή Ιδιωτικό ΚΤΕΟ.

Η τοποθέτηση του πρόσθετου φορτίου πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε νααποφεύγεται η μετακίνηση του φορτίου και στην περίπτωση δεξαμενών νερού, πέραν τηςπροαναφερόμενης προϋπόθεσης, η πλήρωσή τους, μέχρι την προαναφερθείσα στάθμη, πρέπει ναείναι σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80% του όγκου ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος ανατροπής τουοχήματος και να διασφαλίζεται η ορθή φόρτωση. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη της ορθήςφόρτωσης βαρύνει τον παριστάμενο εκπαιδευτή.
Ο έλεγχος πλήρωσης των ανωτέρω προϋποθέσεων του φορτίου που μεταφέρεται από τα οχήματα δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς, θα πραγματοποιείται μετά από συσχετισμό των στοιχείων της άδειας κυκλοφορίας ρυμουλκού για τις κατηγορίες C, C1, D, D1 και ρυμουλκούμενου για τις κατηγορίες ΒΕ, CE, C1E, DE, D1E. Συγκεκριμένα ο συσχετισμός θα πραγματοποιείται από τους κωδικούς F.2 (Μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος), F.3 (Μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου συνδυασμού), G (Μάζα του οχήματος εν κυκλοφορία με το αμάξωμα και με το σύστημα ζεύξης στην περίπτωση ρυμουλκού οχήματος), με το συγκεκριμένο ως άνω επιπλέον φορτίο, όπως παραπάνω περιγράφεται.
Λόγω της υποχρέωσης προσαρμογής του συνόλου των ήδη κυκλοφορούντων εκπαιδευτικών οχημάτων των κατηγοριών ΒΕ, C, CE, αναφορικά με τη φόρτωσή τους παρέχεται παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας (30.9.2013) έως την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013, αυτής συμπεριλαμβανομένης.
Όσον αφορά την πλήρωση των υπολοίπων προδιαγραφών για τα ως άνω εκπαιδευτικά οχήματα όπως ορίζονται στο π.δ.51/2012 (Α΄101) (πχ. αύξηση των ελάχιστων διαστάσεων μήκους και πλάτους κλπ) δίδεται παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας (30.9.2013) έως την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2013, αυτής συμπεριλαμβανομένης, προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος προσαρμογής των ήδη κυκλοφορούντων εκπαιδευτικών οχημάτων έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΑ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου